Главная » Регистрация перехода права

Договор купли продажи недвижимости образец


Предварительный договор купли-продажи недвижимости

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

Місто Київ, ________ року, ________ місяця, ___________числа.

Ми, _______________________, ІН ______________, паспорт серії __ №____, виданий __________ «___» _______________ року, яка зареєстрована і проживає за адресою: Україна, місто _______, вулиця ____________, та _______________________, ІН ______________, паспорт серії __ №____, виданий __________ «___» _______________ року, яка зареєстрована і проживає за адресою: Україна, місто _______, вулиця ____________. іменовані далі "ПЕРША СТОРОНА", з одного боку, та _______________________, ІН ______________, паспорт серії __ №____, виданий __________ «___» _______________ року, яка зареєстрована і проживає за адресою: Україна, місто _______, вулиця ____________, іменований далі "ДРУГА СТОРОНА", з іншого боку разом надалі за текстом - СТОРОНИ, розуміючи значення цього правочину, перебуваючи при ясній пам'яті і доброму розумі, намагаючись згідно із ст. 6 Цивільного кодексу врегулювати саме ті відносини, що відповідають їх дійсним намірам, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Сторони зобов'язуються в майбутньому, укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу нерухомого майна (надалі - Основний договір) на умовах, в порядку та строки, визначених цим Договором.

1.2. Нерухомим майном є КВАРТИРА (надалі за текстом - КВАРТИРА) за номером ___ (________) в будинку за номером ___(___) - по вулиці ______ в місті Києві, що складається з ____ жилих кімнат, загальною площею _______ кв.м. житловою площею ___ кв.м.

2. Умови договору

2.1. СТОРОНИ домовились укласти та нотаріально посвідчити Основний договір (купівлі-продажу КВАРТИРИ у відповідності до п. 1.2.) з урахуванням таких істотних умов:

2.1.1. Предмет договору купівлі-продажу КВАРТИРИ (Основного договору):

а) В порядку та на умовах, визначених Основним договором, ПЕРША СТОРОНА (Продавці) зобов'язується передати у власність ДРУГІЙ СТОРОНІ (Покупцеві), а ДРУГА СТОРОНА (Покупець) зобов'язується прийняти та оплатити визначену у п. 1.2.

цього Договору (Попереднього договору) КВАРТИРУ.

б) Характеристика КВАРТИРИ (у відповідності до п. 1.2.):

- Адреса: _____________________________________________________.

- N квартири: __________.

- Загальна площа: ______________________________________________.

- Житлова площа: ______________________________________________.

- Кількість кімнат: ______________________________________________

- Поверх: ______________________________________________________

Інші характеристики квартири наводяться в технічному паспорті.

2.1.2. Ціна КВАРТИРИ та порядок розрахунків:

а) ПЕРША СТОРОНА згодна продати, а ДРУГА СТОРОНА згодна купити зазначену в п. 1.2. цього Договору КВАРТИРУ за ціною ______________________ грн. що є еквівалентом ________,00 (сума прописом) доларів США 00 центів за курсом, встановленим НБУ на дату укладання Основного договору.

б) Сума вказана у пп. «а» п. 2.1.2. цього Договору є остаточною та зміні не підлягає.

в) ДРУГА СТОРОНА сплачує ПЕРШІЙ СТОРОНІ, суму визначену в п.п. «а» п. 2.1.2. цього Договору із зменшенням на суму сплаченого ДРУГОЮ СТОРОНОЮ завдатку у відповідності до п. 3.1. цього Договору, в день укладення Основного договору.

2.1.3. Права та обов'язки СТОРІН:

- ПЕРША СТОРОНА зобов'язана:

а) передати КВАРТИРУ ДРУГІЙ СТОРОНІ за актом приймання-передачі в день набрання чинності Основним договором

б) КВАРТИРА повинна бути передана у стані, придатному до негайної її експлуатації відповідно до цільового призначення КВАРТИРИ

в) передати ДРУГІЙ СТОРОНІ одночасно з переданням КВАРТИРИ усі документи, що стосуються КВАРТИРИ та підлягають переданню разом із нею згідно із чинним в Україні законодавством та вимогами, що звичайно ставляться.

- ДРУГА СТОРОНА зобов'язана:

а) у визначені Основним договором строки оплатити КВАРТИРУ

б) прийняти КВАРТИРУ з моменту набрання чинності Основним договором

2.1.4. Право власності в ДРУГОЇ СТОРОНИ на КВАРТИРУ виникає з моменту державної реєстрації Договору купівлі-продажу КВАРТИРИ (Основного договору).

2.1.5. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження КВАРТИРИ переходить до ДРУГОЇ СТОРОНИ одночасно із переходом до нього права власності на КВАРТИРУ.

2.1.6. Витрати пов'язані із укладенням Основного договору між СТОРОНАМИ розподіляються наступним чином:

2.1.7. ПЕРША СТОРОНА сплачує податок з фізичних осіб у розмірі 5% від вартості кв.м. що перевищують 100 кв.м. державне мито (плату за посвідчення нотаріальної дії) у розмірі 1 % від вартості КВАРТИРИ вказаної в Основному договору.

2.1.8. ДРУГА СТОРОНА сплачує встановлений законодавством збір до пенсійного фонду у розмірі 1 % від ціни КВАРТИРИ, вказаної в Основному договорі.

2.1.9. Всі витрати пов'язані з нотаріальним оформленням Основного договору сплачуються СТОРОНАМИ порівну.

3. Порядок оплати

3.1 При підписанні цього Договору ДРУГА СТОРОНА (покупець) передав, а ПЕРША СТОРОНА (продавці) отримала _____________ (сума прописом) грн. 00 коп. що згідно курсу Національного Банку України на день укладення цього договору еквівалентно __________ (сума прописом) доларів США).

3.2 Сума, зазначена в пункті 3.1 цього Договору є завдатком і підлягає заліку в ціну КВАРТИРИ (пункт 2.1.2. цього Договору), що її ДРУГА СТОРОНА (покупець) мають заплатити ПЕРШІЙ СТОРОНІ (продавцям) при укладенні та нотаріальному посвідченні Основного договору.

3.3. Витрати пов'язані із укладенням та нотаріальним посвідченням цього Договору СТОРОНИ несуть порівну.

4. Обов'язки СТОРІН

4.1 Обов'язки ПЕРШОЇ СТОРОНИ (продавців):

4.1.1. надати за 3 дні до укладання Основного договору, але не пізніше ніж до дати визначеної п. 6.1. документи, що підтверджують право власності продавця на КВАРТИРУ

4.1.2. одержати та надати довідку-характеристику з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єкти нерухомого майна для відчуження КВАРТИРИ (зазначений витяг дійсний на протязі 3-х місяців з дня його видачі)

4.1.3. надати довідку відповідного органу ЖЕК про наявність зареєстрованих в КВАРТИРІ на момент підписання Основного договору

4.1.4. пред'явити довідку відповідного органу державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код

4.1.5. попередити ДРУГУ СТОРОНУ про всі права третіх осіб на КВАРТИРУ (права наймачів, право застави, право довічного утримання (догляду) тощо), а також про наявність інших обтяжень, що можуть перешкодити укладенню Основного договору

4.1.6. попередити ДРУГУ СТОРОНУ про відомі ПЕРШІЙ СТОРОНІ недоліки КВАРТИРИ, особливо приховані недоліки, які ДРУГА СТОРОНА не могла побачити при огляді КВАРТИРИ

4.1.7. знятися з реєстраційного обліку та зняти всіх зареєстрованих в КВАРТИРІ та передати КВАРТИРУ ДРУГІЙ СТОРОНІ вільну від речей в термін до ___________ 2007 року

4.1.8. не змінювати в односторонньому порядку строк (термін) укладення та нотаріального посвідчення Основного договору та умови продажу КВАРТИРИ (зокрема, ціну, обов'язки щодо строку передачі КВАРТИРИ ДРУГІЙ СТОРОНІ тощо)

4.1.9. не погіршувати технічний стан КВАРТИРИ, не демонтувати та не замінювати санітарно-технічне та інше обладнання та не вчиняти будь-яких інших дій, що можуть призвести до зниження споживчих якостей КВАРТИРИ

4.1.10. надати ДРУГІЙ СТОРОНІ відповідні довідки: про відсутність заборгованості по оплаті комунальних послуг, а також довідку енергопостачальної організації про стан розрахунків за електроенергію

4.1.11. нести відповідальність за справжність всіх наданих ДРУГІЙ СТОРОНІ документів

4.1.12. прибути до нотаріуса для укладення Основного договору не пізніше ніж у день вказаний в пункті 6.1. якщо інше не визначено письмовою угодою сторін

4.1.13. оплатити державне мито у визначене в п. 2.1.7.

4.2. Обов'язки ДРУГОЇ СТОРОНИ (покупця):

4.2.1. підготуватись до укладення Основного договору (розрахунку за КВАРТИРУ) у термін, встановлений у п. 6.1. цього Договору

4.2.2. не змінювати в односторонньому порядку термін укладення та нотаріального посвідчення Основного договору та умови купівлі КВАРТИРИ (зокрема, ціну, вимоги до строку (терміну) звільнення КВАРТИРИ тощо)

4.2.3. оплатити встановлений законодавством збір визначений в п. 2.1.8.

4.2.4. прибути до нотаріуса для укладення Основного договору не пізніше ніж у день вказаний в пункті 6.1. якщо інше не визначено письмовою угодою сторін.

5. Гарантії та відповідальність.

5.1. До підписання цього Договору, в рахунок належних за Основним договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання, з метою забезпечення реалізації своїх намірів щодо купівлі-продажу КВАРТИРИ та своєї платіжної спроможності, у відповідності до п. 3.1. ДРУГА СТОРОНА передала, а ПЕРША СТОРОНА отримала суму завдатку у розмірі ___________ (сума прописом) гривень 00 коп.

В момент розрахунків за Основним договором, зазначена сума завдатку буде зарахована у належний з Покупця платіж за Основним договором.

5.2. На момент підписання цього Договору ПЕРША СТОРОНА гарантує ДРУГІЙ СТОРОНІ, що:

- на КВАРТИРУ відсутні будь-які права третіх осіб ( права наймачів, право застави, право довічного утримання (догляду) тощо), а також інші обтяження, що можуть перешкодити укладенню Основного договору

- відсутні відомі ПЕРШІЙ СТОРОНІ недоліки КВАРТИРИ, особливо приховані недоліки, які ДРУГА СТОРОНА не могла побачити при огляді КВАРТИРИ.

5.3. У разі відмови ПЕРШОЇ СТОРОНИ від укладення Основного договору, не набуття права власності ПЕРШОЮ СТОРОНОЮ на предмет Основного договору (КВАРТИРУ) за будь-яких причин або неможливості надання правовстановлюючих документів на КВАРТИРУ, що унеможливлять укладення Основного договору неподання документів, необхідних для нотаріального посвідчення Основного договору, або інших документів, вказаних в п. 4.1. цього Договору, неприбуття до нотаріуса для укладення Основного договору, та за наявності інших обставин, внаслідок яких Основний договір не буде укладений з вини ПЕРШОЇ СТОРОНИ, ПЕРША СТОРОНА у відповідності до ст. 571 Цивільного кодексу України зобов'язана протягом 3 днів, з дати встановленої у п. 6.1. цього Договору, повернути ДРУГІЙ СТОРОНІ подвійну суму завдатку.

Підтвердженням отримання ДРУГОЮ СТОРОНОЮ подвійної суми завдатку у відповідності до умов пункту 5.3. цього Договору є наявність у ПЕРШОЇ СТОРОНИ розписки про отримання ДРУГОЮ СТОРОНОЮ зазначеної вище суми.

5.4. СТОРОНА, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

6. Строки та місце.

6.1. За домовленістю СТОРІН укладення та нотаріальне посвідчення Основного договору має здійснитись не пізніше ____________ року, у приміщенні офісу нотаріуса за адресою: _______________________.

6.2. Цей Договір набуває чинність з моменту його підписання Сторонами, нотаріального посвідчення, і діє до виконання ними усіх своїх зобов'язань за цим Договором.

7. Особливі умови.

7.1 Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України зобов'язання, встановлені цим Договором, припиняються, якщо ОСНОВНИЙ ДОГОВІР не був укладений протягом терміну, встановленого цим Договором за умовою виконання розділу 4 (пункту 4.1) цього договору, або якщо жодна із СТОРІН не направить другій стороні пропозицію про укладення ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ.

Якщо одна СТОРОНА бажає припинення зобов'язання, встановленого цим Договором, вона повинна направити іншій стороні пропозицію про відмову від Основного договору. Ця пропозиція має бути оформлена письмово та вручена іншій стороні під розписку або надіслана іншій стороні поштою заказним листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж в останній день терміну, встановленого цим Договором для укладення ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору можливі за взаємною згодою СТОРІН, що мають бути посвідчені нотаріально та стають невід'ємною частиною цього Договору.

8. РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1. Спори, що можуть виникнути у зв'язку з укладенням або виконанням цього Договору, вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - у судах загальної юрисдикції відповідно до чинного законодавства України.

8.2 В зв'язку з укладанням цього договору усі попередні угоди та домовленості втрачають чинність, а у разі виникнення суперечок переважну силу мають умови цього договору.

8.3 Договір складений у трьох примірниках, що мають силу оригіналу, з яких два - по одному для кожної із СТОРІН, а третій залишається у справах приватного нотаріуса ________________.

ПІДПИСИ:

ПЕРША СТОРОНА                                     ДРУГА СТОРОНА

Договор купли-продажи квартиры + образец

Требования к договору

В соответствии со статьей 550 Гражданского кодекса Российской Федерации договор купли-продажи квартиры заключается в письменной форме . а согласно параграфу 7 ГК РФ, юридическим нормам и практике должен содержать следующую информацию:

- наименование документа

- место подписания

- дата составления

- данные продавца и покупателя, позволяющие однозначно установить их личности

- данные представителей сторон и реквизиты доверенностей

- предмет договора - подробное описание объекта недвижимости (в том числе местонахождение, количество комнат, этаж, метраж)

- основание владения - реквизиты правоустанавливающих документов, подтверждающих, что квартира принадлежит продавцу

- цена имущества

- порядок и сроки оплаты

- данные лиц, имеющих право пользования продаваемым жилым помещением с указанием их прав

- подписи сторон с полной расшифровкой.

На усмотрение сторон выбирается простая письменная форма заключения (образец договора от kvartirastudio.ru приведен ниже) или нотариальное удостоверение. Договор купли-продажи квартиры (переход права собственности) подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации в уполномоченном органе. Передача недвижимости от продавца к покупателю производится по акту приема-передачи квартиры (передаточному акту).

Образец договора купли-продажи квартиры 2015

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ

_________ область, город _________, _____ (день) _____ (месяц) две тысячи пятнадцатого года

Мы, нижеподписавшиеся, __________ (ФИО продавца), _____ __________ 19___ года рождения, место рождения __________, гражданство Российская Федерация, пол __________ (женский / мужской), паспорт _____ __________ (серия, номер) выдан __________ (наименование органа) _____ __________ _____ года, код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: город __________, улица __________, дом _____, квартира _____, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________ (ФИО покупателя), _____ __________ 19___ года рождения, место рождения __________, гражданство Российская Федерация, пол __________ (женский / мужской), паспорт _____ __________ (серия, номер) выдан __________ (наименование органа) _____ __________ _____ года, код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: город __________, улица __________, дом _____, квартира _____, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец продал, а Покупатель купил в собственность и оплатил в соответствии с условиями настоящего договора квартиру, находящуюся по адресу: Россия, __________ область, город __________, улица __________, дом _____, квартира _____ (номер). Указанная квартира расположена на __________ этаже, состоит из __________ комнаты, имеет общую площадь __________ (метраж) квадратных метров.

2. Указанная квартира принадлежит Продавцу по праву собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от _____ __________ _____ года, заключенного с __________ (ФИО физического лица или наименование юридического лица) и зарегистрированного в __________ (наименование органа) за № __________ от _____ __________ _____ года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от _____ __________ _____ года, бланк серии __________, выданным __________ (наименование органа), запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № __________ от _____ __________ _____ года.

3. По согласованию сторон Продавец продал, а Покупатель купил указанную квартиру за __________ (__________ миллионов) рублей. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора.

4. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанная квартира никому не продана, не подарена, не заложена, в споре, под арестом (запрещением) не состоит, не обременена иными гражданско-правовыми сделками и правами третьих лиц.

5. На момент заключения настоящего договора в указанной квартире зарегистрирован Продавец, который обязуется сняться с регистрационного учета по адресу квартиры в срок до _____ __________ 2015 года. (Или kvartirastudio.ru указывает: 5. На момент заключения настоящего договора в указанной квартире зарегистрированных лиц нет.)

6. Стороны подтверждают, что они не лишены и не ограничены в дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть подписываемого договора и обстоятельств его заключения, а также у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях.

7. В соответствии со статьей 556 Гражданского Кодекса Российской Федерации передача квартиры Продавцом и принятие ее Покупателем осуществляется по передаточному акту.

8. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации. Право собственности на квартиру переходит от Продавца к Покупателю в момент государственной регистрации перехода права собственности в указанном органе.

9. Ответственность и права сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи сторон:

Продавец: _________________________________________________ (ФИО полностью, подпись)

Покупатель: ________________________________________________ (ФИО полностью, подпись)

Примечание к образцу договора купли-продажи квартиры: дата подписания, этаж, количество комнат - прописью, номер, метраж и цена квартиры - цифрами и прописью.

Образец договора купли-продажи недвижимости

Договор купли-продажи недвижимости

г. _______________ ____ ___________ г.

_________________________________________ в лице ______________________,

(наименование организации, ее (должность, Ф.И.О)

организационно-правовая форма)

действующего на основании _____________________________________________,

именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ________________

_________________________________________ в лице ______________________,

(наименование организации, ее (должность, Ф.И.О)

организационно-правовая форма)

действующего на основании _____________________________________________,

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили

настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель

оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора

недвижимое имущество, обозначенное в п.1.2 настоящего Договора.

1.2. Недвижимое имущество представляет собой _______________________

________________________________________________________________________,

(наименование и характеристика недвижимого имущества)

общей площадью __________________________________, расположено по

адресу: ____________________________ (далее - Объект).

1.3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности на

основании _________________________________________, право собственности

Продавца на Объект зарегистрировано в Едином государственном реестре прав

на недвижимое имущество и сделок с ним ______ ________ _______ г. за

регистрационным N ________________.

1.4. Продавец гарантирует, что Объект свободен от любых прав

третьих лиц, не обременен залогом, под арестом и в споре не состоит.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Продавец обязан:

2.1.1. Передать Объект Покупателю по Акту приема-передачи Объекта в

течение ______________ дней с даты подписания настоящего Договора.

2.1.2. Одновременно с Объектом передать документы, имеющие отношение

к Объекту, в соответствии с Перечнем, содержащимся в Приложении N _____ к

2.2.1. Уплатить Продавцу цену за Объект в порядке, установленном

статьей 3 настоящего Договора.

2.2.2. Принять Объект в срок, предусмотренный п.2.1.1 настоящего

Договора.

2.2.3. Осуществить в разумный срок за свой счет все необходимые

действия для государственной регистрации перехода на себя права

собственности на Объект.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Объекта составляет _______________, в т. ч. НДС __________.

3.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты:

3.2.1. В течение ________ банковских дней с даты вступления в силу

4.1. Объект передается Продавцом Покупателю по Акту приема-передачи

в срок, согласованный в п.2.1.1 настоящего Договора.

Точная дата и время передачи Объекта согласовываются Сторонами

дополнительно.

В Акте приема-передачи Объекта отражаются характеристики Объекта и

его состояние на момент передачи.

4.2. С момента подписания Акта приема-передачи Объекта

ответственность за сохранность Объекта, равно как и риск случайной гибели

или его повреждения несет Покупатель.

4.3. Обязательство Продавца передать Объект считается исполненным

после подписания сторонами Акта приема-передачи Объекта.

5. Переход права собственности

5.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента

государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав

на недвижимое имущество и сделок с ним.

5.2. Покупатель осуществляет свои права владения и пользования

Объектом после выполнения всех своих обязательств перед Продавцом с

момента подписания Акта приема-передачи Объекта.

6. Ответственность сторон

6.1. За просрочку платежей, предусмотренных настоящим Договором,

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере _________ % от суммы,

подлежащей уплате за каждый день просрочки.

6.2. В случае уклонения Продавца от передачи Объекта или подписания

Акта приема-передачи Объекта Продавец уплачивает Покупателю штраф в

размере ________% от цены Объекта по настоящему Договору.

6.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной

регистрации права собственности на Объект, уплачивает другой Стороне

штраф в размере ________ % от цены Объекта по настоящему Договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в

случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно

препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких

обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими

предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными

средствами при их наступлении.

7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 Договора относятся: война

и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты

органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего

Договора, и другие события, которые арбитражный суд признает и объявит

случаями непреодолимой силы.

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана

немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении,

виде и возможной продолжительности действия соответствующих

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей,

при условии соблюдения требований п.7.3 настоящего Договора, продлевает

срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом

соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному

сроку для его устранения.

7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей

статьей, длятся более ______ месяцев, Стороны совместно определят

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

8.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в

связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае

недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору

действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны

уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.4. Любые акты, дополнения, протоколы, приложения к настоящему

Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания

уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.5. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок.

8.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в трех

Договор купли-продажи недвижимого имущества (с условием о задатке)

Образцы по теме: Договор

ДОГОВОР N _____ купли-продажи недвижимого имущества (с условием о задатке)

____________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным (ст. 554 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании _________________________, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от "___"__________ ___ г. (выдано __________________, запись о регистрации N _____ от "___"__________ ___ г.).

<**> В случае когда продавец является собственником земельного участка, на котором находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования, если иное не предусмотрено законом. При продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости (п. п. 2, 3 ст. 552 Гражданского кодекса РФ).

1.4. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Недвижимое имущество не продано, не заложено, не находится под арестом и свободно от любых прав третьих лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Недвижимого имущества, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей <***>.

<***> Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества. При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса РФ, не применяются (п. 1 ст. 555 Гражданского кодекса РФ).

2.2. Покупатель производит уплату цены Недвижимого имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, в срок до "___"___________ ____ г. в следующем порядке: _______________________________________.

2.3. Уплата цены Недвижимого имущества производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.4. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Недвижимое имущество, Стороны несут поровну.

2.5. Покупатель уплачивает Продавцу задаток в размере _____ (__________) рублей в качестве обеспечения исполнения обязанностей по настоящему Договору.

2.6. Если за неисполнение настоящего Договора ответственен Покупатель, задаток остается у Продавца. Если за неисполнение настоящего Договора ответственен Продавец, он обязан уплатить Покупателю двойную сумму задатка.

Сверх того, Сторона, ответственная за неисполнение настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне убытки с зачетом суммы задатка в порядке, установленном настоящим Договором.

3. ПЕРЕДАЧА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Продавец обязан в _____-дневный срок с момента подписания настоящего Договора передать Покупателю Недвижимое имущество по акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами.

3.2. В акте приема-передачи указывается состояние Недвижимого имущества и его пригодность для использования по назначению, а также все выявленные Покупателем при осмотре недостатки Недвижимого имущества.

3.3. Право собственности на Недвижимое имущество, передаваемое по настоящему Договору, возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.

3.4. Риск случайной гибели или повреждения Недвижимого имущества до момента, определенного в п. 3.3 настоящего Договора, несет Продавец.

3.5. В случае передачи Продавцом Покупателю Недвижимого имущества, не соответствующего условиям настоящего Договора, если недостатки Недвижимого имущества не были оговорены Продавцом, Покупатель, которому передано Недвижимое имущество ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены

- безвозмездного устранения недостатков Недвижимого имущества в срок не более ______________ с момента ______________________

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Недвижимого имущества.

3.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Недвижимого имущества (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. За нарушение Продавцом срока передачи Недвижимого имущества, предусмотренного п. 3.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Недвижимого имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение Покупателем срока уплаты цены Недвижимого имущества, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение Продавцом срока устранения недостатков Недвижимого имущества, предусмотренного п. 3.5 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Недвижимого имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд _______________________ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <****>

<****> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязанностей по нему.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Договор купли-продажи недвижимости

1. Предмет договора

2. Обязанности сторон

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1 Передать Объект Покупателю не позднее (можно также указать конкретную дату и время передачи Объекта либо определенный период времени) ____________________________________________________________________.

2.1.2. Передать вместе с Объектом документы в соответствии с перечнем (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.3. Передать Объект, качество которого соответствует (указать качество Объекта) ___________________________________________________________________

2.1.4. Осуществить за свой счет все необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость к Покупателю.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Осуществить приемку Объекта в предусмотренные в настоящем договоре сроки.

2.2.2. Уплатить за Объект его цену в соответствии с п. 3 настоящего договора.

2.2.3. Оказывать Продавцу необходимую помощь в совершении действий, предусмотренных п. 2.1.4 настоящего договора.

3. Сумма договора и порядок расчетов

3.1. Сумма настоящего договора составляет _______________________________

В понятие "сумма договора" включается: ______________________________________

3.1.1. Цена Объекта составляет ____________________________________.

3.1.2. Сумма расходов, необходимых для государственной регистрации настоящего договора, а именно:

3.1.2.1.____________________________________________

3.1.2.2. ___________________________________________

3.2. Обязанность по оплате суммы, указанной в п. 3.1.2.1, лежит на Покупателе. Покупатель обязан оплатить указанную сумму в течение _______ дней с момента подписания акта приема-передачи Объекта.

3.3. Обязанность по оплате суммы, указанной в п. 3.1.2.2, лежит на Продавце. Продавец обязан оплачивать данные суммы в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов.

3.4. Расчеты по договору производятся путем перечисления на расчетный счет Продаваца по безналичному расчету

3.5. Покупатель вправе воздержаться от уплаты стоимости Объекта в следующих случаях:

- Строение не соответствует условиям, оговоренным сторонами

- При выяснении, что на Строение имеет права третья сторона.

4. Ответственность сторон

4.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере _____ % от суммы договора и пеню из расчета ____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров, они могут быть разрешены в судебном порядке.

Источники:
splf.ua, kvartirastudio.ru, www.pbsov.ru, obrazec.org, forma4.info

Следующие документы


20 марта 2019 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения

Недавно добавленные материалы:

Как заполнить документы на субсидию

До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных