Главная » Образец заполнения

Образец заполнения податковой декларации


Налоговещание

Последние комментарии

Ангелин Иван    2015-03-21

александр    2014-12-19

Заполнение декларации плательщика единого налога – физического лица

Рекомендую:

В 2012 году единоналожники подают не отчет, как раньше, а полноценную декларацию. Рассмотрим, как заполнить эту декларацию физлицу – единоналожнику.

Форма декларации утверждена Приказом Минфина от 21.12.2011 №1688. Скачать можно здесь .

Декларация подается всеми плательщиками единого налога. Срок подачи декларации зависит от отчетного периода. Для плательщиков І группы отчетный период - год, а декларация подается в течение 60 дней после окончания года. Для плательщиков ІІ и ІІІ групп отчетный период - квартал. Соответственно, декларация подается в течение 40 дней после окончания квартала. В 2012 году предельными сроками для подачи декларации будут 10 мая (за первый квартал), 9 августа (второй квартал), 9 ноября (третий квартал) и 11 февраля 2013 г. (четвертый квартал).

Декларация заполняется нарастающим итогом (квартал – полугодие – три квартала – год). Например, после окончания второго квартала в декларации отображаются данные не просто за второй квартал, а за все первое полугодие, с учетом данных за первый квартал.

Что касается уплаты налога. Плательщики І и ІІ групп уплачивают налог авансом ежемесячно не позднее 20 числа. А вот плательщики ІІІ группы уплачивают налог по результатам декларации. Предельный срок уплаты – 10 дней после окончания предельного срока подачи декларации. Или иначе 40 дней для подачи декларации + еще 10 дней. Итого 50 дней после окончания квартала. Учитывая, что в первом квартале эта дата приходится на 20 мая, воскресенье, заплатить налог надо заранее, до выходных.

Декларация состоит из шести частей. При этом плательщик заполняет не все части декларации. Для удобства мы разместили информацию в виде таблицы.

Податкова декларація платника єдиного податку

В 2014 pоці

·01· Роз'яснення МінДоходiв вiд 27.03.2014 - довідка про доходи платника єдиного податку у виглядi "довідкової" декларації.

В 2013 році тa раніше

·02· Яка форма декларації повинна застосовуватися пiд час уточнення за минули періоди, в яких діяла інша форма? Детальнішe. .

(форма декларації затверджена наказoм Мінфіну України №1688 вiд 21.12.2011 p. зi змінами згідно наказу №1159 )

2. Строки подання тa податкові періоди

Для всіх юридичних осіб, а також підприємців третьої і п'ятої групи звітним періодом є календарний квартал (п.296.3 cт.293 ПКУ), і декларацію вони надають протягом 40 календарних днів, наcтyпних за останнім календaрним днем звітного (податкового) квартaлу (пп.49.18.2 cт.49 ПКУ).

Для підприємців першої і другої груп звітний період доpiвнює календарному року (згідно п.296.2 cт.296 ПКУ).

При річному звітному періоді згідно пп.49.18.3 cт.49 Кодекса податкова декларація платника єдиного податку має бути представлена протягом 60 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звітногo (податкового) року).

4. Доходи, що включаються в декларацію тa ставки їх оподаткування

Щоб податкова декларація платника єдиного податку  була правильно заповнена, необхідно чітко розуміти складові доходу і правильно визначити дату його виникнення. Перелік доходів, а також сум, які не входять до складу доходу або не є доходом, наведений в ст.292 ПКУ. Згідно п.296.1 cт.296 ПКУ платники єдиного податку четвepтoї групи (юридичні особи) використoвують дані спрощеного бухгалтерського обліку прo доходи з врахуванням положень п.44.2 cт.44 ПКУ. Положення цього пункту передбачають ведення спрощеного бухгалтерського обліку доходів тa витрат в цілях обчислeння об'єкту оподаткування по методиці, затвердженій Мінфіном. Але законодавство України не містить нормативного документа для ведення обліку даною категорією платників податків.

Нормативними документами, що регламентують порядок спрощеного обліку в контексті згаданих положень ПКУ, є: ПБУ-25, Методрекомендації № 422 (наказ Мінфіну №422 вiд 25.06.2003р) і Методрекомендаціїі № 720 (наказ Мінфіну №720 вiд 15.06.2011р). Пpи цьому ніхто не забороняє платникові єдиного податку вести традиційний облік, зафіксувавши це в наказі про облікову політику підприємства.

Датой отримання доходу є:

 • 01 - дата отримання грошових коштів на поточний рахунок aбо в касу (п.292.6 cт.292)
 • 02 - дата списання кредиторської заборгованості, зa якою скінчився термін позовної давності (п.292.6 cт.292)
 • 03 - дата фактичногонадходження безкоштовно отриманих товарів (робіт, поcлуг) (п.292.6 cт.292)
 • 04 - дата продажу жетонів, карток тa інших замінників грошових знаків, виражениx в грошовій одиницi України (якщo торгівля товарами (роботами, послугaми) здійснюється черeз торгівельні автомати з використaнням жетонів, карток тa іншиx замінників грошових знаків, виражениx в грошовій одиницi України) (п.292.8 cт.292)
 • 05 - дата вилучення грошової виручки з торгівельних автоматів тa подібного устаткування (пpи здійсненні торгівлі товарами абo послугaми з використанням торгівельних автоматів aбо іншого подібного устаткування, що нe передбачає наявності РРО ) (п.292.7 cт.292).
 • Крім того, при певних обставинах до складу доходу плaтникa єдиного податку може бути включена поворотна фінансова допомога.

  Ставка єдиного податку для платників — юридичних осіб встанoвлюються у відсотках від доходу. Детальніше на сторінках 4 група єдиного податку тa 6 група єдиного податку .

  Окрім вказаних основних ставок, існують і підвищені ставки (у подвійному розмірі), які встановлюються:

 • 01 - до суми перевищення об'єму доходу, який дає право застосовувати спрощену систему
 • 02 - до доходу, отриманого пpи вживанні способу розрахунків, відмінного вiд грошового
 • 03 - до доходу, отриманого вiд видів діяльності, щo нe дають права застocoвувати спрощену систему оподаткування.
 • < Бланк декларации единого налога Заповнення декларації єдиного податку >

  Как заполнить годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах физических лиц. Кто подает и как подавать? А также пример (образец) заполнения

  образец заполнения податковой декларацииСогласно пункта 179.1 Налогового кодекса физические лица - плательщики налога на доходы физических лиц обязаны ежегодно докладывать государству о своих заработках путем подачи годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах . Форма декларации и порядок ее заполнения утверждены Приказом Министерства финансов №1395 от 07.11.2011. Скачать бланк декларации в формате xls можно по этой ссылке. Сразу следует обратить внимание, что форма декларации и порядок ее заполнения менялись Приказом № 84 от 03.02.2012 года. В ней сократилось количество разделов и приложений, а также для отдельных категорий граждан, в числе которых государственные служащие, было выделено специальное приложение 7.

  Кто обязан подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах?

  Конкретного перечня, кто должен раз в год отчитываться в налоговую службу, в Налоговом кодексе не определено. Зато определен список лиц, обязанность подачи декларации которых считается выполненной, в случае соответствия определенным критериям. Итак, годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах обязаны подавать все, кроме граждан, получающих доход (пункт 179.2 НКУ):

  1. Исключительно от налоговых агентов (например официальная заработная плата )

  Согласно пункта 168.2.2 Налогового кодекса не являются налоговыми агентами нерезиденты и физические лица, не имеющие статуса предпринимателя или самозанятого лица.

  2. От операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров по которым уже был уплачен НДФЛ

  4. Также есть особые категории граждан к которым относятся несовершеннолетние, недееспособные, лица, находящиеся под арестом, которые являются задержанными или осужденными к лишению свободы, находятся в плену или заключении на территории других государств по состоянию на конец предельного срока подачи декларации, находятся в розыске, служат в армии.

  Из пункта 1 приведенного списка есть исключения. В том случае, если гражданин в течение года получал доход от двух или более налоговых агентов и при этом общая сумма дохода за любой календарный месяц превышает десятикратный размер минимальной заработной платы. установленной законом на 1 января отчетного года, он обязан подать годовую декларацию и дополнительно уплатить НДФЛ. Такая обязанность обусловлена ставкой налога на доходы физических лиц в размере 17%, которая применяется к доходу, сумма которого превышает 10 минимальных заработных плат. В 2011 году это 9410 грн. в 2012 - 10730 грн.

  Например. Гражданин в 2011 году трудился на двух работах. На одной работе он получал заработную плату в размере 6000 грн. на другой - 5000 грн. Общий размер месячного дохода составляет 11000 грн. Каждый работодатель удерживал из заработной платы гражданина НДФЛ в размере 15%. Но, поскольку общий размер месячного дохода превышает 9410 грн. (на 2011 год), физическое лицо обязано подать годовую декларацию и доплатить НДФЛ в размере 2% (17% -15%) с суммы (11000 - 9410) - 3,6% (ЕСВ) = 1532,76 грн. за каждый месяц.

  Также, годовую декларацию подает гражданин, желающий воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть излишне уплаченный НДФЛ по итогам года.

  Порядок подачи и заполнения годовой декларации

  Декларация подается в налоговую службу по месту учета физического лица. В большинстве случаев, это налоговая служба, в которой физическому лицу выдавали идентификационный код. Декларацию можно подать в один из таких способов на выбор налогоплательщика:

 • лично или уполномоченным лицом
 • почтой с уведомлением о вручении и с описью вложения
 • по электронной почте (при наличии электронной цифровой подписи).
 • Согласно пункта 179.9 Налогового кодекса бланки декларации должны безвозмездно предоставляться в налоговой службе на запрос налогоплательщика. Согласно раздела II Приказа №1395 приложения заполняются только при наличии показателей, т.е. подавать пустые приложения не нужно. Если какая-либо строка не заполняется из-за отсутствия информации, то в ней следует поставить прочерк. Показатели во всех главах и приложениях (кроме приложения 7) проставляются в гривнях с копейками.

  Сроки подачи декларации и сроки уплаты НДФЛ

  Срок подачи декларации - до 1 мая года, следующего за отчетным (пункт 49.18.4 НКУ)

  Срок уплаты НДФЛ - до 1 августа года, следующего за отчетным (пункт 179.7 НКУ).

  Какие приложения к декларации заполнять

  Обычные физические лица, которые не являются предпринимателями заполняют все разделы основной декларации, кроме разделов III и IV, которые заполняются только предпринимателями на общей системе налогообложения и самозанятыми лицами. Если в текущей декларации не исправляются самостоятельно выявленные ошибки за предыдущие периоды, то Раздел VI не заполняется. Также, такие лица не заполняют приложение 7 к декларации.

  Приложение 7 к годовой декларации об имущественном состоянии и доходах заполняют и подают отдельные категории граждан. Какие, можно почитать на этой странице приложение 7 к годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (скачать, загрузить). При этом такие лица, заполняют и подают лишь приложение 7 без заполнения основной декларации и других приложений.

  Налоговая скидка или налоговый кредит

  До 2011 года налоговая скидка имела более привычное название - налоговый кредит по НДФЛ. Согласно пункта 164.1 Налогового кодекса физические лица, при выполнении определенных условий, имеют право уменьшить свой общий налогооблагаемый доход на сумму налоговой скидки. Таким образом можно уменьшить сумму налога на доходы физических лиц. которая подлежит к уплате по итогам года, или вернуть излишне уплаченную сумму налога.

  Как рассчитывается налоговая скидка и какие документы следует подавать в налоговую службу при использовании права на нее, сейчас рассматривать не будем, поскольку это тема для отдельной достаточно большой статьи. Список расходов, которые относятся к налоговой скидке приведен в пункте 166.3 Налогового кодекса.

  Если в результате применения налоговой скидки, гражданин имеет право на возврат НДФЛ по итогам года, то согласно пункта 179.8 НКУ эта сумма зачисляется на его банковский счет или направляется почтовым переводом в течение 60 календарных дней после подачи декларации.

  Также следует обратить внимание на то, что воспользоваться правом на налоговую скидку можно в течение всего года, следующего за налоговым годом, за который гражданин получил такое право. То есть срок подачи декларации не ограничивается сроком до 1 мая. Указанная информация изложена в Единой базе налоговых знаний на официальном сайте ГНСУ.

  Ведение книги учета доходов и расходов

  Согласно пункту 176.1 Налогового кодекса физические лица, которые обязаны подавать годовую декларацию или имеют право ее подавать в связи с использованием права на налоговую скидку, обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Форма этой книги и порядок ее заполнения утверждены Приказом ГНАУ №1022 от 24.12.2010 года.

  За неведение этой книги, статьей 164-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях даже предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 51 до 136 грн. и от 85 до 136 грн. за повторное в течение года нарушение. Такая позиция изложена в Единой базе налоговых знаний на официальном сайте ГНСУ. Из собственного опыта: недавно подавал декларацию в налоговую службу, эту книгу у меня никто не спросил. Так же было и с моими знакомыми.

  Нужно ли подавать документы, подтверждающие доходы и расходы

  Согласно пункту 176.1 НКУ, граждане обязаны хранить в течение 1095 дней документы, в том числе на основании которых определяются расходы при расчете инвестиционной прибыли или формируется налоговая скидка.

  Согласно пункту 166.2.2 НКУ, оригиналы документов, подтверждающих право на начисление налоговой скидки не отправляются налоговой службе, но сохраняются в течение 1095 дней.

  При подаче декларации налоговая служба попросит гражданина предоставить копии документов, подтверждающих доходы или право на налоговую скидку. Их следует предоставить, поскольку согласно пункта 176.1 НКУ по требованию органа ГНС ​​граждане обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением дохода или права на получение налоговой скидки, исчислением и уплатой налога, и подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации. Если не предоставить документы непосредственно при подаче декларации, налоговая служба может обратиться к гражданину с письменным запросом, и тогда придется снова посещать налоговую инспекцию.

  Пример (образец) заполнения годовой декларации об имущественном состоянии и доходах

  Гражданин не имеет права на налоговую скидку. В течение года он получил следующие доходы:

  1. Начисленная заработная плата за год составляет 35 000 грн. В эту сумму входит удержан единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц. НДФЛ, удержанный налоговым агентом (работодателем) составляет (35 000 - 3,6% (ЕСВ )) * 15% = 5061.

  2. Получен доход от предоставления жилья в аренду в размере 12 000 грн. При этом, гражданин в соответствии с пунктом 170.1.5 Налогового кодекса самостоятельно удерживал и платил НДФЛ по результатам каждого квартала в течение года.

  3. Гражданин решил продать своему соседу свой старый, но очень дорогой телевизор за 5000 грн. и отдать государству 15% из этой суммы по результатам подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

  4. Гражданин владеет двумя квартирами. В одной проживает сам, а другую сдает в аренду. Также у него есть автомобиль Skoda Octavia с объемом двигателя 1800 куб.см.

  Соответственно, такой гражданин заполняет основную таблицу декларации и подает приложение 2 к ней, где указывает доход от операций от сдачи недвижимости в аренду. Заполненную на основании этих данных декларацию в формате xls можно скачать по этой ссылке. Кому не хочется качать, нажимаем на изображение и смотрим в увеличенном виде.

  Ответственность за неподачу декларации или включение в нее искаженных данных или несвоевременную или неполную уплату НДФЛ

  Неподача, несвоевременная подача или включение в декларацию искаженных данных влечет за собой штрафы в размере от 51 до 136 грн. и от 85 до 136 грн. за повторное на протяжении года нарушение (статья 164-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

  Согласно пункта 126.1 Налогового кодекса за несвоевременную уплату согласованного денежного обязательства предусмотрен штраф в следующих размерах:

  при задержке до 30 дней - в размере 10 процентов погашенной суммы налогового долга

  при задержке более 30 дней - в размере 20 процентов погашенной суммы налогового долга.

  Также, на сумму налогового долга начисляется пеня в соответствии со статьей 129 Налогового кодекса.

  написал 369 статей в своем блоге.

  Приветствую всех читателей на своем блоге. Меня зовут Алексей Аблицов и я пишу о налогообложении, бухгалтерском учете и отчетности в Украине. Вы можете задать мне вопросы в комментариях к моим статьям или в специальном разделе сайта http://byhgalter.com/answers/.

  Пример заполнения отчета декларации плательщика единого налога

  Приветствую, уважаемый предприниматель, в блоге   Предпринимательство как образ жизни !

  Сегодня вернулся из налоговой инспекции Шевченковского района. Сделал пару фоток примера заполнения отчета плательщика единого налога (ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ). Чем, собственно, и хочу поделиться с вами.

  Размер оплаты единого налога на 2013 год

  січень 2013  - 1 група: 114,70 2 група: 229,40 до 20 січня 2013 (термін сплати)

  лютий 2013  - 1 група: 114,70 2 група: 229,40 до 20 лютого 2013 (термін сплати)

  березень 2013  - 1 група: 114,70 2 група: 229,40 до 20 березня 2013 (термін сплати)

  Реквизиты оплаты единого налога Шевченковской налоговой инспекции г.Киева

  Заполнение декларации плательщика единого налога – юридического лица

  Заполнение декларации плательщика единого налога – юридического лица

  В данной статье описан порядок заполнения декларации единоналожником 4 группы - юридическим лицом.

  Форма декларации и дополнение к ней утверждены Приказом Минфина от 21.12.2011 №1688. Бланк можно скачать здесь .

  Отличительной особенностью бухгалтерского учета у юрлиц-единщиков начиная с 1 квартала 2012 года, является возможность вести упрощенный бухгалтерский учет доходов и расходов с целью определения объекта налогообложения единым налогом в соответствии с Методическими рекомендациями по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями, утвержденные приказом Минфина 15.06.11 г. № 720, а также составлять и подавать финансовую отчетность по нормам П(С)БУ 25 «Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» С 01.01.2012 г. юрлица - плательщики единого налога больше не ведут Книгу учета доходов и расходов.

  Налоговым (отчетным) периодом для юрлиц – единоналожников является календарный квартал, а налоговая декларация составляется нарастающим итогом. Поэтому отчетными налоговыми периодами будут I квартал полугодие три квартала год.

  Заполнение декларации начинается с заглавной части. Здесь указывается порядковы номер за год, вид декларации, период, за который она подается (либо показатели которого уточняются), наименование плательщика и информация о нем, наименование налогового органа, которому подается декларация, а также среднеучетная численность работников плательщика

  Далее идет предметная часть декларации. в строках 1-9 отражаются суммы доходов за период и рассчитывается сумма единого налога, строки 10 -15 отведены для отражения результатов самостоятельно выявленных налогоплательщиком ошибок и если таковые имели место – строки для отражения штрафных санкций.

  Кроме того, неотъемлемой частью декларации является приложение - Расчет налогового обязательства единого налога за прошедший период, которое уточняется. Он заполняется в случае, если плательщик решит исправлять ошибки в текущей декларации, а не с помощью уточняющей декларации за исправляемый период.

  Заполнение декларации начинаем с указания обязательных реквизитов, предусмотренных п. 48.3 и 48.4 НКУ.

  Новым для плательщиков является реквизит который находится в правом верхнем углу «порядковий № за рік*». Здесь, как указано в ссылке, указывается номер последовательно нарастающим числом от количества поданных соответствующих деклараций за год. Можно предположить, что проставляется число с учетом всех поданных деклараций, как новых отчетных и уточняющих.

  Поле 1 – здесь необходимо сделать отметку против той декларации, которую подаем. Соответственно отчетная, отчетная новая или уточняющая.

  Поле 2 – указывается налоговый отчетный период – соответственно квартал, полугодие, три квартала или год.

  Поле 3 заполняется если подается уточняющая декларация. В поле 3 указывается уточняемый период. Если уточняется период до 01.01.2012 г. то для этого в поле 3 предусмотрены отдельные ячейки, они помечены звездочками.

  Поле 4 информация о предприятии.

  Поле 5 – наименование органа государственной налоговой службы, в который подается декларация.

  Поле 6 - плательщик вписывает среднеучетную численность работников. Для расчета этого показателя (п. 14.1.227 НКУ) необходимо руководствоваться Инструкцией по статистике количества работников, утвержденной приказом Госкомстата от 28.09.2005 г. № 286. Для плательщика единого налога – юрлица она не должна превышать в течение календарного года 50 человек. В случае превышения указанной численности наемных работников, такой плательщик с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором допущено превышение, обязан перейти на общую систему налогообложения (ч. 6 п. 298.2.3 НКУ).

  Декларация составляется нарастающим итогом за год и заполняется в гривнах с копейками.

  Заполнение строк декларации:

  Общая сумма полученного дохода отражается в строке 1 налоговой декларации. Строка 1 является итоговой строкой, которая рассчитывается как сумма строк с 2 по 6 включительно.

  Общая сумма дохода (стр. 1) включает:

  сумму дохода, облагаемого единым налогом по ставке 3% или 5% (строки 2 или 3 соответственно)

  сумму превышения установленного предела дохода 5 млн. грн. (строка 4)

  сумма дохода, полученного при «неденежных» способах расчетов (строка 5)

  сумму дохода от видов деятельности, запрещенных для единоналожников (строка 6).

  Сумма единого налога за налоговый (отчетный) период отражается по строке 7. Строка является итоговой строкой, которая рассчитывается как сума строк 7.1, 7.2. и 7.3 включительно:

  сумма единого налога по ставке 3% (от суммы по строке 2)

  сумма единого налога по ставке 5% (от суммы по строке 3)

  сумма единого налога по двойной ставке 6 или 10 % (ставку налога плательщик указывает самостоятельно) от суммы по строкам 4,5,6.

  В строке 8 отчета указывается уплаченный налог предыдущего периода (т. е. переносятся данные из строки 7 декларации за прошлый налоговый период). Поскольку по данной форме декларации отчет сдается первый раз, соответственно за I квартал 2012 г. в строке 8 будет прочерк. Впервые эта строка будет заполнена по итогам полугодия 2012 г.

  В строке 9 указывается сумма налогового обязательства, подлежащего к уплате за отчетный период. Поскольку декларация составляется нарастающим итогом, в строке 9 будет указана разница между строкой 7 (содержит сумму налоговых обязательств за налоговый период нарастающим итогом) минус строка 8 (это сумма налоговых обязательств прошлого отчетного периода).

  Важно помнить:

  1. Для плательщик единого налога по ставке 3 % ( плательшиков НДС) доход для целей налогооболожения не включает НДС. Т.е в строках 1, 2, 4,5,6 указываются суммы дохода без НДС.

  2. В случае нарушения правил применения единого налога :

  превышение суммы дохода в размере 5 млн. грн.

  доход, получен в результате иных форм расчетов, нежели предусмотрено гл. 1 р. ХІУ НКУ, в т.ч. неденежные формы расчетов

  Источники:
  taxman.org.ua, www.buhoblik.org.ua, byhgalter.com, nikolayyakimenko.com, btcenter.com.ua

  Следующие документы


 • 22 июня 2024 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных