Главная » Копия искового заявления

Исковое заявление о выселении образец


Образец иска о выселении

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Іванової Марії Сергіївни

про визнання особи такою, що втратила право користування житловим будинком, усунення перешкод у користуванні житловим будинком шляхом виселення

Я, Іванова Марія Сергіївна, є одноособовою власницею домоволодіння (житлового будинку) №40 по вул. Грушева с. Мирне Сімферопольського району Автономної Республіки Крим.

Право власності на зазначений будинок зареєстровано за мною з 10.07.2009 року на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24.04.2009 року за заповітом мого чоловіка Іванова Іллі Федороівича, який помер 09.08.2008 р.

Крім мене в будинку проживають: мій син, внучка з сім’єю, які є членами моєї сім’ї та ведуть зі мною спільне господарство.

Разом з тим, на даний момент в належному мені будинку без правових підстав проживають особи, які є для мене сторонніми та втратили право на користування будинком після смерті мого чоловіка, а саме: Петрова Ірина Володимирівна та її неповнолітній син.

Обставини набуття ними права користування будинком та підстави припинення такого права полягають у наступному.

У 1997 році між моїм чоловіком Івановим І.Ф. та відповідачкою було укладено договір найму кімнати площею 9 кв. м. що розташована у домоволодінні. Відповідно до цього договору відповідачка вселилась до нашого дому.

27.11.2002 р. Сімферопольським районим судом АР Крим було прийнято рішення, за позовом Петрової І.В. до мого чоловіка про визнання права користування житловим приміщенням. Відповідно до зазначеного судового рішення за Петровою І.В. було визнано право користування житловою площею в домоволодінні, що розташоване за адресою: АР Крим, с. Мирне Сімферопольського району, домоволодіння №40. Підставою такого рішення став висновок суду про те, що вона має таке право, як член сім’ї мого чоловіка.

Рішення суду було виконане в повному обсязі: при житті мого чоловіка відповідачка разом із сином проживала в будинку, як член сім’ї мого чоловіка, ніхто не чинив їй в цьому перешкод.

За ч. 1 ст. 405 ЦК України члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону.

Аналіз змісту вказаних правових норм дає підстави для висновку про те, що право члена сім’ї власника житлового будинку користуватися цим житлом існує лише за наявності у власника права приватної власності на це майно.

Оскільки житлові права членів сім’ї власника житлового будинку (квартири) є похідними від прав власника цього будинку, то припинення права власності особи на будинок припиняє право членів її сім’ї на користування цим будинком.

Однією з підстав припинення права власності відповідно до ст. 346 ЦК України є смерть власника.

Таким чином, після смерті мого чоловіка та переходу права власності на будинок до мене відповідачка та її син втратили право користування ним.

Аналогічне тлумачення наведених вище норм знайшло своє відображення у правозастосовчій практиці Веховного Суду України, зокрема, в рішеннях, які додаються до позовної заяви.

Відповідачка добровільно залишити належний мені будинок відмовляється, тому вимушена звернутися за захистом моїх прав та інтересів в судовому порядку.

Згідно до ч. 1 ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні (ст. 321 ЦК України).

Аналогічна норма закріплена в статті 41 Конституції України, за змістом якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності та право приватної власності є непорушним.

На даний момент та обставина, що крім мене та членів моєї сім’ї в належному мені будинку проживає та зареєстрована стороння особа разом зі своїм сином обмежує моє право на вільне володіння, користування та розпоряджання своїм майном, призводить до втручання в моє особисте життя та моїх родичів, обмежує норми житлової площі на осіб, які мають право на проживання сьогодні.

За нормами ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

З урахуванням наведених обставин, вважаю, що мої права мають бути захищені шляхом визнання відповідачки та її сина такими, що втратили право на користування житловим приміщенням в моєму домоволодінні (по мотивам смерті попереднього власника) та усунення перешкод у користуванні мною будинком шляхом їх виселення без надання іншого житла (обов’язок для мене надання житла відповідачці законодавством в цьому випадку не встановлений).

Прошу також залучити до участі у справі в якості третьої особи на стороні відповідача Управління у справах дітей Сімферопольської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим, як органу опіки, оскільки спір стосується також прав неповнолітньої особи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 316 383 391 405 Цивільного кодексу України, ст. ст. 64, 150 156 Житлового кодексу Української РСР, ст. ст. 118 — 120 Цивільного процесуального кодексу України,

Визнати Петрову Ірину Володимирівну (паспорт серія ЕС №111111, виданий Відділом внутрішніх справ Сімферопольського району МУГУ МВС України в Криму) та її неповнолітнього сина Петрова Владіслава Сергійовича 19.08.1997 р.н. такими, що втратили право на користування житловим приміщенням в домоволодінні №40 по вулиці Грушева с. Мирне Сімферопольського району.

Усунути перешкоди в користуванні Іванової Марії Сергіївни (паспорт серія ЕЕ222222, виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в Криму, ід. Номер: 33333333) домоволодінням №40 по вул. Грушева с. Мирне Сімферопольського району Автономної Республіки Крим шляхом виселення Петрової Ірини Володимирівни (паспорт серія ЕС №111111, виданий Відділом внутрішніх справ Сімферопольського району МУГУ МВС України в Криму) та її неповнолітнього сина Петрова В’ячеслава Сергійовича 19.08.1997 р.н. з домоволодіння №40 по вул. Грушева с. Мирне Сімферопольського району Автономної Республіки Крим без надання іншого житла.

Квитанція про сплату державного мита.

Квитанція про сплату витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи.

Копія паспорту та ідентифікаційного коду позивача.

Копія свідоцтва про право на спадщину та витягу про реєстрацію майна.

Копія сторінок домової книги.

Рішення Сімферопольського районного суду АР Крим від 26.10.2001 року.

Копія рішення ВСУ від 12.05.2010 р.

Копія рішення ВСУ від 30.09.2009 р.

Новости от партнеров

Образец искового заявления о выселении бывшего супруга (и)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о выселении бывшего супруга

На основании договора купли-продажи (договора дарения) N ___ от "___"_____________ ____ г. (копия прилагается) я, Петрова Наталья Изотовна, приобрела в свою собственность часть дома (получила по договору дарения квартиру), расположенную по адресу: _________________. С этого момента я проживаю в ней, а несколько позднее зарегистрировалась в ней по месту жительства (справка ЖРЭО прилагается).

Также в этом жилом помещении я зарегистрировала по месту жительства своего бывшего мужа - ______________ - и детей - ____________, _________ года рождения. В указанный период я была замужем за ответчиком.

Решением __________________________суда города Минска брак между мной и ответчиком расторгнут (копия свидетельства о расторжении брака прилагается) (копия решения суда о расторжении брака прилагается).

Ответчик до настоящего времени проживает в принадлежащей мне части дома (квартире).

Я неоднократно предлагала ответчику подыскать какой-то вариант, чтобы он проживал отдельно и покинул мой дом, тем более что законные основания для проживания в ней у него на момент подачи настоящего искового заявления отсутствуют. Однако он не предпринимает никаких действий для того, чтобы решить свой квартирный вопрос и съехать.

Необходимо также отметить, что у его родителей имеется ________комнатная квартира в г. ____________________. Но он не пожелал переехать к ним.

Согласно п. 5 ст. 157 ЖК РБ, бывшие члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, утрачивают право владения и пользования этим жилым помещением, если иное не установлено Брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

Поскольку между мной и ответчиком - бывшим мужем - семейные отношения прекратились, брачный договор между нами не заключался, письменное соглашение о пользовании жилым помещением не заключалось, то право пользования жилым помещением - принадлежащей мне доли дома (квартиры), расположенной по адресу: __________________________, - за ответчиком не сохраняется.

В силу п. 2 статьи 95 Жилищного кодекса Республики Беларусь - бывшие члены семьи собственника жилого помещения, имеющие право владения и пользования жилым помещением и не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, подлежат выселению из него по требованию собственника жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не установлено Брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

Следовательно, у ответчика нет права пользования жилым помещением на законных основаниях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, и согласно п. 3 статьи 69 Жилищного кодекса Республики Беларусь ответчик обязан освободить жилое помещение (прекратить пользоваться им) в течение трех суток с момента предъявления требования собственника. Ответчик, в срок, установленный мной - собственником жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, следовательно, подлежит выселению по требованию собственника на основании решения суда.

В связи с тем, что право пользования у ответчика отсутствует на основании п. 3 ст. 69 ЖК РБ, но, несмотря на мои неоднократные обращения, жилое помещение он не освободил, то считаю, что, на основании п. 2 ст. 95 ЖК РБ, он подлежит выселению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 69 и 95 ЖК РБ, а также ст.ст. 242, 243 ГПК РБ,

ПРОШУ СУД:

Выселить ________________________ из принадлежащей мне доли в доме (квартиры), расположенной по адресу: _______________________.

Образец искового заявления о выселении собственником бывшего супруга

В _______________________ районный суд

Истец(ица): __________________________

(Ф.И.О.)

адрес: ______________________________,

телефон: __________, факс: __________,

эл. почта: ___________________________

Образец искового заявления

о выселении собственником квартиры бывшего супруга

На основании договора купли-продажи N _____ от _____________ ____ г. (копия прилагается) я, __________________ (истец), являюсь собственником _____-комнатной квартиры общей площадью _____ кв. м, расположенной по адресу: _________________________. В период приобретения указанного недвижимого имущества я _________________________ (в браке не состоял(а) состоял(а) в браке с заключением брачного договора).

В период с _____________ ____ г. по _____________ ____ г. я в соответствии с ____________________ состоял(а) в браке с ответчицей(ком). Для совместного семейного проживания я зарегистрировал(а) в указанной квартире по месту жительства свою бывшую жену (своего бывшего мужа) - _________________ - и дочь (сына, детей) - _________________ _____ года рождения.

Решением ____________________ районного суда брак между мной и ответчицей(ком) расторгнут (копия свидетельства о расторжении брака прилагается).

Согласно п. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.

Поскольку между мной и ответчицей(ком) - моей бывшей женой (моим бывшим мужем) - семейные отношения прекращены, то право пользования жилым помещением - принадлежащей мне указанной квартирой по адресу: _____________________ - за ответчицей(ком) не сохраняется.

Я неоднократно предлагал(а) ответчице(ку) оказать помощь в поиске другого места жительства, чтобы она (он) проживала (проживал) отдельно и покинула (покинул) мою квартиру, тем более что законных оснований для проживания в ней у нее (него) нет. Однако она (он) не предпринимает никаких действий для того, чтобы решить свой квартирный вопрос и съехать из моей квартиры.

Необходимо также отметить, что у родителей ответчицы(ка) имеется _____-комнатная квартира в г. _______________ (копия выписки из ЕГРП прилагается). Но она (он) не пожелала (пожелал) переехать к ним.

_____________ ____ г. я предложил(а) ответчице(ку) освободить мою квартиру в срок до _________________.

В силу п. 1 ст. 35 ЖК РФ в случае прекращения у ответчицы(ка) права пользования жилым помещением она (он) обязана (обязан) освободить квартиру (прекратить пользоваться). Если в установленный срок она (он) не освобождает квартиру, то подлежит выселению по моему требованию на основании решения суда.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 31 и 35 ЖК РФ, а также статьями 131, 132 ГПК РФ

ПРОШУ:

1. Выселить ответчицу(ка) - ___________________ (Ф.И.О.) из принадлежащей мне на праве собственности _____-комнатной квартиры, расположенной по адресу: ___________________________.

Приложения:

1. Копия договора купли-продажи N _____ от _____________ ____ г.

2. Копии правоустанавливающих документов на квартиру.

3. Копия выписки из домовой книги.

4. Если был заключен - копия брачного договора.

5. Копия свидетельства о расторжении брака.

6. Копии свидетельств о рождении детей.

7. Заверенная копия решения суда о расторжении брака.

8. Копия выписки из ЕГРП.

9. Документ об уплате госпошлины.

10. Копия искового заявления и приложенных к нему документов для ответчицы(ка).

11. Доверенность представителя от _____________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

_____________ ____ г.

Истец (Представитель):

____________________________/_____________/

Антрацитовский городской суд

Друшлаков Вячеслав Всеволодович

индекс, область, город, улица(квартал)

1. Загребенко Александр Сергеевич

2. Загребенко Татьяна Сергеевна

проживающие по адресу:

индекс, область, город, улица(квартал)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о выселении

22 сентября 2011 года я купил у ответчиков трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Антрацит, ул. Грушевского, 88, кв.7. Договор купли-продажи заверен частным нотариусом Антрацитовского городского нотариального округа Б-н В.В.

Я отдал деньги, получил документы и ключи от квартиры.

Договор был зарегистрирован в БТИ ___________

После заключения вышеуказанного договора, я попросил ответчиков освободить квартиру. Однако до сих пор этого не произошло. Они квартиру не освободили и до настоящего времени самовольно проживают в принадлежащей мне квартире.

На мои постоянные требования об освобождении квартиры не реагируют. В связи с этим я вынужден обратиться в суд.

Самовольное пользование ответчиками жилым помещением создает мне препятствия в пользовании квартирой и нарушает мое право как собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим мне имуществом.

В настоящее время я не имею жилья, так как я продал свою квартиру, чтобы купить спорную. Другого жилья у меня нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4,5 ГПК Украины, ст.ст.99, 109 ЖК Украины, ст.48 З-на Украины «О собственности»,

ПРОШУ:

1. Выселить Загребенко А.С. и Загребенко Т.С. из занимаемой ими квартиры №7 в доме №88 по улице Грушевского без предоставления другого жилого помещения.

Приложение:

  Копии искового заявления по числу сторон. Квитанция об уплате госпошлины. Справка о составе семьи. Копия договора купли-продажи Копия выписки из реестра БТИ о праве собственности на квартиру.

«…..»……………..2012 г. В.В. Друшлаков

Исковое заявление о выселении бывшего члена семьи

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон иска о выселении из жилого помещения за 2015 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2015 года

В _________________ районный суд

истец: ________________________,

место жительства: _____________,

ответчик: _____________________,

место жительства: _____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о выселении

На основании договора купли-продажи N ___ от ________________ ____ г. (копия прилагается) я, __________________, приобрел в свою собственность квартиру, расположенную по адресу: _________________. С этого момента я проживаю в ней, а несколько позднее зарегистрировался в ней по месту жительства (копия выписки из домовой книги прилагается).

Также в этой квартире я зарегистрировал по месту жительства свою бывшую жену - ______________ - и дочь - ____________, _________ года рождения. В указанный период я был женат на ответчице. Решением ____________ районного суда брак между мной и ответчицей расторгнут (копия свидетельства о расторжении брака прилагается).

Однако, несмотря на отсутствие оснований, ответчица до настоящего времени проживает в принадлежащей мне квартире.

Я неоднократно предлагал ответчице подыскать какой-то вариант, чтобы она проживала отдельно и покинула мою квартиру, тем более что законных оснований для проживания в ней у нее не было. Однако она не предпринимала никаких действий для того, чтобы решить свой квартирный вопрос и съехать из моей квартиры. Необходимо также отметить, что у ее родителей имеется трехкомнатная квартира в г. ____________________ (копия выписки из ЕГРП прилагается). Но она не пожелала переехать к ним.

Согласно п. 4 ст. 31 ЖК РФ, в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. Поскольку между мной и ответчицей - моей бывшей женой - семейные отношения прекратились, то право пользования жилым помещением - принадлежащей мне квартирой, расположенной по адресу: __________________________, - за ответчицей не сохраняется.

В силу п. 1 ст. 35 ЖК РФ, в случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, договором или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию собственника на основании решения суда.

В связи с тем, что право пользования у ответчицы отсутствует на основании п. 4 ст. 31 ЖК РФ, но, несмотря на мои неоднократные обращения, принадлежащую мне квартиру она не освободила, то считаю, что, на основании п. 1 ст. 35 ЖК РФ, она подлежит выселению.

На основании изложенного и ст. ст. 31 и 35 ЖК РФ, а также ст. ст. 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Выселить _____________ из принадлежащей мне, _______________, квартиры, расположенной по адресу: _________________.

Приложения:

1. Копия искового заявления для ответчицы.

2. Копия договора купли-продажи - 2 экз.

3. Копия выписки из домовой книги - 2 экз.

4. Копия свидетельства о расторжении брака - 2 экз.

5. Копия финансового лицевого счета - 2 экз.

Источники:
bludov.ucoz.ru, forma4.info, www.stolica-prava.ru, collective.at.ua, pravo-na-dom.net

Следующие документы


 • 20 марта 2023 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных