Главная » Необходимые документы

Образец договора с магазином


Договор аренды нежилого помещения

___ __________________ 200__ р.

_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується Наймодавець) в особі __________________________________

_______________________________________________________________________,

з одного боку,

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується Наймач) в особі _______________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім`я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір оренди нежитлового приміщення (надалі іменується Договір) про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини пов`язані із передачею Наймодав цем Наймач еві у строкове платне користування задля здійснення Наймачем його статутної діяльності наступного нежитлового приміщення (надалі іменується приміщення, що орендується):

1.1.1. Приміщення, що орендується, становить __________________________.

1.1.2. Адреса: ______________________________________________________.

1.1.3. Загальна площа: _______________________________________________.

1.1.4. Площа підвальних приміщень: __________________________________.

1.1.5. Вартість приміщення, що орендується: ___________________________.

1.1.6. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в орендне користування: ___________.

1.1.7. Недоліки приміщення, що орендується: ___________________________.

1.2. Термін орендного користування за цим Договором визначається з __________________ до ________________.

2. ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ

2.1. У 5-денний строк після набуття чинності цим Договором надати приміщення, що орендується, Наймачеві за актом приймання.

2.2. Проводити капітальний ремонт приміщення, що орендується.

2.3. Ліквідовувати наслідки аварій та пошкоджень приміщення, що орендується, окрім тих, які сталися через умисні дії Наймача.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМАЧА

3.1. Утримувати приміщення, що орендується, в порядку, визначеному чинними санітарними та протипожежними нормами, правилами та вимогами.

3.2. Проводити за власний рахунок необхідний поточний ремонт приміщення, що орендується.

3.3. За попередньої письмової згоди Наймодавця у порядку, визначному чинним в Україні законодавством, переобладнувати та переплановувати приміщення, що орендується, пристосовуючи його до своїх потреб щодо здійснення своєї статутної діяльності.

3.4. Повідомляти Наймодавця не пізніше ніж за 2 тижні про звільнення приміщення, що орендується, й здати його за актом здавання у справному стані.

3.5. Здавати приміщення, що орендується, повністю або частково в суборенду третім особам з письмового дозволу Наймодавця.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За орендне користування приміщенням, що орендується, Наймач виплачує Наймодавцю договірну орендну плату із розрахунку ______________________ грн. за 1 кв. м за рік.

4.2. Експлуатаційні витрати, рахунки за центральне опалення й комунальні послуги оплачуються Наймачем окремо в строк, зазначений в п. 4.1 Договору відповідно до доданого розрахунку, що є невід`ємною частиною цього Договору.

4.3. У разі прострочення сплати орендної плати Наймодавець вправі стягнути з Наймача заборгованість, що виникла, у встановленому чинним в Україні порядку, а також вправі вимагати від Орендаря сплати пені у розмірі ____________________________.

5. ПРОДОВЖЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Наймач, що належним чином виконував свої зобов`язання за цим Договором, має переважне право перед іншими особами після спливу строку дії цього Договору укладати на аналогічних умовах новий Договір оренди визначеного в цьому Договорі приміщення.

5.2. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише з ініціативи Наймача, окрім наступних випадків, коли назване право надається і Наймодавцю:

а) руйнування приміщення, що орендується, або доведення його до стану, не придатного до експлуатації

б) порушення Наймачем своїх обов`язків за Договором

в) вилучення в установленому чинним в Україні законодавством порядку земельної ділянки, на якій розташоване приміщення, що орендується, для державних або громадських потреб.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І СТОРІН

Договор аренды нежилого помещения

город Саратов число месяц год

__________________в лице ________________, действующего на основании ______ с одной стороны и ________________ в лице __________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в возмездное и срочное пользование нежилое помещение, общей площадью _______ кв. метров, расположенное по адресу город _____________________________________ с целью использования его в качестве _____________ помещения.

1.2. Принимаемые Арендатором в пользование помещение, имущество и оборудование находятся в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию.

2. Обязанности сторон

2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. в течение ___________ дней со дня вступления настоящего Договора в силу, предоставить соответствующее помещение Арендатору в пользование.

2.1.2. обеспечить доступ сотрудников Арендатора в арендуемые им помещения в установленном порядке.

2.1.3. в случае аварии, происшедшей не по вине Арендатора, немедленно принимать все необходимые меры к устранению их последствий.

2.1.4. обеспечить надлежащие условия для эксплуатации Арендатором арендуемого помещения на условиях настоящего Договора.

2.2.Арендодатель имеет право ежемесячно осуществлять проверку порядка использования Арендатором арендуемого помещения в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Арендатор обязуется:

2.3.1. использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в предмете Договора.

2.3.2. содержать помещение в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, в соответствии с требованиями СЭС, соблюдать правила эксплуатации инженерного и сантехнического оборудования, правила внутреннего распорядка и правила пожарной безопасности.

2.3.3. письменно согласовывать с Арендодателем проведение любых ремонтных работ, перепланировок и переоборудования арендуемых помещений.

2.3.4. вносить арендные платежи в установленные сроки.

2.3.5. письменно сообщить Арендодателю о своем намерении продлить срок аренды не позднее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора.

2.3.6. письменно сообщить Арендодателю о дате освобождения занимаемых помещений в связи с прекращением арендных отношений не позднее чем за 30 (тридцать) дней до прекращения арендных отношений.

2.3.7. при освобождении (возврате) помещений сдать их Арендодателю по соответствующему акту, в исправном состоянии, с учетом нормального износа, в течении 1 (одного) дня с момента истечения срока аренды или согласованной Сторонами даты возврата помещения (при досрочном освобождении).

2.3.8. не передавать арендуемые помещения в пользование или в субаренду третьим лицам.

2.3.9. при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования, немедленно принять меры к их устранению и сообщить об этом Арендодателю.

2.4. Если арендуемое помещение в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет своих средств и возмещает моральный ущерб нанесенный Арендодателю в установленном законом порядке.

3. Платежи и расчеты

3.1. За пользование указанным в предмете настоящего Договора помещением Арендатор выплачивает Арендодателю арендную плату из расчета ___________________________________________________

3.2. Оплата аренды производится Арендатором на основании счетов Арендодателя.

3.3. Арендатор считается оплатившим аренду только после поступления всей суммы арендного платежа на счет Арендодателя.

3.4. За просрочку арендных платежей, установленных настоящим Договором, Арендатору начисляются пени в размере _______ процента с суммы задолженности за каждый день просрочки. Выплата пени не освобождает Арендатора от выполнения его основного обязательства.

3.5. Арендная плата увеличивается на сумму стоимости пользования телефонными номерами и дополнительными услугами Арендодателя.

3.6. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в зависимости от состава передаваемого в аренду имущества, изменения тарифов и цен на коммунальные и эксплуатационные услуги, пользование телефонной связью, а также в случае изменения реально складывающихся цен на рынке аренды. Арендатор извещается об этом не позднее, чем за один месяц до введения таковых изменений.

4. Изменение Договора

4.1. Арендатор, надлежащим образом выполняющий принятые на себя обязательства по настоящему Договору, имеет преимущественное право на возобновление аренды.

4.2. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускается по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок.

4.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а Арендатор - принудительному выселению в 3-х (трех) дневный срок, в следующих случаях:

4.3.1. если Арендатор не внес арендные платежи в течение более одного раза по истечению установленного срока платежа.

4.3.2. использования Арендатором арендуемых помещений, в целом или частично, с нарушением условий, оговоренных настоящим Договором.

4.3.3. если Арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние арендуемого помещения.

4.3.4. передачи Арендатором арендуемых им помещений в субаренду третьим лицам в любой форме.

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора в случае, если арендуемое помещение окажется в непригодном для использования виде, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не может нести ответственность, а также по соглашению Сторон.

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

4.6. Все изменения условий настоящего Договора и дополнения к нему оформляются Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в рабочем порядке путем переговоров.

5.2. При не достижении взаимного согласия, неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора одной из Сторон, Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ.

6. Особые условия

6.1. Стоимость произведенного Арендатором ремонта или каких-либо улучшений в арендуемых им помещениях возмещению не подлежат.

6.2. Арендуемое помещение считается возвращенным из пользования с даты подписания обеими Сторонами акта приема-передачи помещений из аренды.

6.3. Если Договор подлежит досрочному расторжению, а Арендатор - выселению, согласно п. 4.3. настоящего Договора, то Арендодатель, после письменного уведомления Арендатора, вправе:

- удерживать имущество Арендатора в качестве обеспечения выполнения последним обязательств по настоящему Договору.

- прекратить предоставление Арендатору возможности пользования электросетью, телефонной связью и т.д.

- прекратить допуск в арендуемые помещения сотрудников Арендатора.

7. Заключительные положения

7.1.Срок аренды помещения по настоящему Договору устанавливается с "___" ___________ ____ года по"___" ___________ ____ года.

7.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, телефаксов и телексов не позднее 7 (семи) дней с даты их изменения.

7.3. Настоящий договор заключен в г. _________________ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с даты его подписания. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяется гражданское законодательство РФ.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Только вчера купили дом с земельным участком . указали общую стоимость (ведь договор купли - продажи один) и все в порядке.

  цена указывается отдельно. на з/уч. - одна цена, на дом-другая. Пример . 1.4. Нежилое помещение 3, назначение: нежилое, общая площадь 581,7 кв.м. этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 57-57-01/048/2009/488, Лит. Ц, расположено по адресу.

Как правильно составить договор купли - продажи земельного участка ( образец )?

  Обычный договор купли - продажи . Можно поискать в интернете. Там куча образцов . Это услуга платная. Будут вопросы, обращайтесь.

Договор Купли - продажи Жилого дома и земельного участка

  достаточно название вашего вопроса внести в строку поиска. чтобы получить массу ссылок на сайты с образцами договоров . В поисковике пробовали? Главное в договоре купли - продажи точно и правильно указывать данные продавца и покупателя.

Кто сейчас пишет договор купли - продажи на земельный участок ?

  агенты это делают, везде лезут, без них никак! У нотариуса заверяют, но он же может и написать - юрист как никак по образованию Сам договор можно сделать и у нотариуса, или обратиться к агентам, если деньги есть лишние. А можно составить.

Договор купли продажи индивидуального жилого дома с земельным участком в рассрочку

  стоимость составления договора от 2000 рублей Гугл вам в помощь)))

Есть ли у кого нибудь образец 2012 года договора купли - продажи земельного участка с домом?

  Договор купли - продажи составляеся в соответствии с нормами ГК РФ, его суть и содержание с годами не меняется Есть, и людей таких сотни тысяч. Я один из этой сотни тысяч

Как продать оформленный земельный участок ?

С договором купли - продажи . правоустанавливающим документом, кадастровым паспортом, свидетельством о гос.регистрации права собственности на земельный участок . квитанцией об оплате госпошлины ( 1000 руб. ) в ФСГРКК ( Росреестр ) для гос.

  договор купли продажи и в Росреестр вдвоем

  Если сможете правильно составить то нотариус вообще не нужен. в любом случае такой договор нужно предоставлять в Росреестр Набери в Яндексе договор купли продажи Нотариус с радостью составит вам договор . при этом запросит кучу.

Здравствуйте, подскажите правильную форму договора купли - продажи приватизированного земельного участка .

образцы ищи в поисковиках

  Ржунимагу. Каким образом Вам подсказать "правильную форму"? Позвоните - надиктую.

Подскажите образец договора купли - продажи нежилого строения,расположенного на земельном участке в долгосрочной аренде?

так и наберите в любом поисковике

  Это платная работа юристов и никто не собирается у них отнимать их хлеб. Уменьте пользоваться поисковиком, если найдете похожие.

Как выглядит договор купли продажи земельного участка . если

точно так же выглядит как и любой другой договор купли - продажи указывается, что участок принадлежит продавцу на праве собственности на основании свидетельства о праве на наследство по закону(завещанию) от "__выданного Ивановым И.И.

  Такой участок продать невозможно, несмотря на то, то наследник является его собственником с момента принятия наследства. Для продажи участка . необходимо зарегистрировать право собственности на него. Удачи Его нельзя продать, или подарить.

Пожалуйста прешлите или дайте ссылку на хороший образец договора купли - продажи земельного участка с жилым домом

"Хороший образец " зарегистрируется, Елена, но потом, по прошествии некоторого времени, очень вероятна ситация, когда вы будете смотреть в зеркало и молча спрашивать его: "Кто же мне мешал нанять отпытного юриста, с тем, чтобы он подготовил.

договор купли продажи земельного участка в общедолевой собственности

Вам нужно будет составить 10 договоров купли - продажи . вот образец http://www.realtylaw. ru/forma/dogovor/dogovor_430.html?curPos=20 так как эти собственники разные. Потом уже в ФРС вы сможете объединить эти участки

  Конечно, можно и 10 договоров заключить и будет это означать, что Вы у каждого сособственника покупаете его долю в праве общей долевой собственности на этот земельный участок . т.е. предметом Договора будет не купля - продажа земельного участка .

Пришлите пожалуйста или дайте ссылку на хороший образец договора купли - продажи земельного участка с жилым домом

пишите в личку

Подскажите где взять образец договора купли продажи дома в деревни с земельным участком .

Посмотрите на сайте http://for-expert.ru/contract-samples/27.shtml или поищите в поисковике

  Я всегда думал что составлением договоов занимаются юристы, а по образцам договоры составляют менагеры, да такие, что потом диву даешься - о чем человек думал когда подписывал это. Недвижимость это все таки не купить мороженна в палатке не.

В течении какого времени продавец должен освободить садовый участок после его продажи ?

Как правило, срок указывается в договоре купли - продажи земельного участка . Если срок не указан, то с момента внесения записи в ЕГРП !

  желательно сразу пол часа немедленно сразу после расчета. по крайней мере после получения свидетельства в Росреестре. как вы с ним обговорили этот вопрос, что решили по этому решению. Либо сразу, либо как заранее договоритесь. обычно сей.

где можно найти образец договора купли - продажи земельного участка с садовым домом?

Д О Г О В О Р КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С САДОВЫМ ДОМОМ Посёлок Токсово Всеволожского района Ленинградской области. Девятнадцатое сентября две тысячи восьмого года. Мы, нижеподписавшиеся граждане Российской Федерации: СМИРНОВ ВАЛЕРИЙ.

  в консультанте +

Хотим купить земельный участок . как составить договор купли продажи ?

Если мужья присутствуют при сделке - доверенности от нотариуса не надо. Форма -произвольная. Смело берите любой образец . Заполняйте без ошибок, ибо потои регистрационная палата Вам "вынесет" мозг.

  Если вы не совсем понимаете в этом вопросе - составление договорв. Обратитесь к риелторам они составят. Стоимость от 1000 до 6 000 руб. Нотариус от 10500 и %. набери в Яндексе там много образцов Нужны не просто пункты, если речь идет о.

Как правильно составить основной договор купли - продажи если дом и земельный участок берут в ипотеку

  Банк вписывает основные условия ипотеки сам, вам необходимо составить стандартный договор . а там банк сам впишет что мол земле находится в залоге у банка. Обратитесь в агентство недвижимости ЭТАЖ у них есть услуга по составлению договоров .

подскажите,где можно скачать образец договора купли продажи (или у вас есть уже готовыый)дома и земельного участка

Договор купли - продажи оформляется, при первоначальном выкупе, в Акимате. При последующих сделках купли - продажи зем. участка . договор оформляется Нотариусом(так же, как и любая недвижимость). Или, у Вас по-другому?

  сайт Консультант Плюс ДОГОВОР N ___купли- продажи земельного участка г. __г. Гражданин(ка) РФ ___паспорт ___выдан "__г. __код подразделения ___проживает по адресу: __именуем__ в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и гражданин(ка) РФ.

У кого-нибудь есть бланк договора купли - продажи земельного участка ?

По опыту могу сказать, ищи у себя в регионе.Такой образец договора который уже прошел регистрацию в Вашем ФРС. Пытался искать в интернете и получать на ответах, все не то!Кажется структура одна, но требования разные.Можно взять образец в.

  куда вам скинуть? отправил. будут вопросы - обращайтесь У нотариуса точно есть. И на одном листе и на двух и более. В интернете поищи этого хлама там много.

Как правильно составить договор купли - продажи долей в праве на земельный участок . (см. внутри)

в общем просто все - хоть 30 продавцов, а покупатель один, но только указываете, что предмет купли - продажи является доля в общедолевой собственности, а не земельный участок . если надо скину на 30 человек.

  Договор я Вам скину. Однако, согласна с Ольгой Моржиной, что в разных представительствах ФРС докапываются по-разному. По Ленинградской области ни в одном филиале ФРС образца никто не даст (не знаю, как по другим регионам, правда). Однако это.

Договор купли продажи земельного участка с жилым домом где взять новый 2012 г. и нужно ли у нотариуса заверять?

Сам образец договора можете взять у нас на сайте. Договор нотариально не надо заверять, едут покупатель и продавец в росреестр и там подпишите договор . отдадите документы специалисту и через время которое вам укажут заберете готовые.

  Оля, нотариус Вам не нужен, не тратьте зря деньги (насчет других государств бывшего Союза - не подскажу, а мы с Вами - в России). В простой письменной форме составляете договор купли - продажи . и - регистрируете его в Росреестре (регпалате.

как правильно составить договор купли продажи земельного участка . пример или образец

  Договоры купли - продажи оформляет нотариус, имеющий бланки со стереотипным текстом. Забирай документы - паспорт, кадастровый план участка . документ на право собственности на землю, покупателя с деньгами и - к нотариусу. Услуги нотариуса и.

СРОЧНО. Договор купли - продажи земельного участка

У любой бабушки живущей рядом с вами,имеющей дачу,которую она еще не переоформила ( со старыми документами).Я сейчас этим занимаюсь.У моего продавца есть этот договор .

  На сайте www.bddo.ru Удачи

какие документы необходимы для оформления гаража?

пример поиска в интернете - # Оформление гаража в собственность, необходимые документы. Оформлением всех документов должен заниматься председатель гаражного кооператива. Он подтверждает свое право собственности на гараж договором купли .

У кого есть образец договора купли - продажи

ИЩИ в КОНСУЛЬТАНТЕ. Все написано юридически грамотно. Не ошибешся.

  Через поисковик слабо? сельхозназначения. оригинально http://www.quickdoc.ru/dogovor/dogovory_kupli-prodaji_nedvijimosti/_dogovor_kupli-prodaji_zemelnogo_uchastka/ Очень хорошо все изложено о заключении договоров в Гражданском кодексе

По нормам ФЗ "О социальной защите инвалидов" инвалидам и семьям с детьми инвалидами предоставляется без очереди земельнИ

Обратитесь в администрацию с заявлением по образцу (если будет отказ - пишите заявление в прокуратуру и суд): Я являюсь матерью несовершеннолетнего ребенка-инвалида (ФИО) дата рождения __, справка об инвалидности серия_ _ от. г. В силу.

  Ага. И президент говорил о том же. А зачем инвалидам участок . Чтобы они быстрее на нём загнулись? У нас по закону каждый гражданин страны имеет право на бесплатное получение земли - небольшие деньги за организационные мероприятия.

За рег. 1 дог. к-п дома и земельного участка под ним госпошлина платится за каждый из объектов или только за договор ?

Гос. пошлина за гос. регистрацию договора купли - продажи ЖИЛОГО дома уплачивается обеими сторонами договора и составляет. договор между юр. лицами - 15 000 руб. в сумме - договор между физ лицами - 1 000 руб. в сумме - договор между юр.

  смотря что за участок . Если это толкьо земля под домом, то это неотъемлемая часть, и можно составить один договор госпошлина для юр. лиц (если оно покупатель): 15000 - госпошлина за договор купли - продажи . 15000 - госпошлина за регистрацию.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО ДЛЯ ПРОДАЖИ ДОМА?

➊ Правоустанавливающий документ на дом: договор купли - продажи . дарения, передачи в собственность граждан и т.п. ( образец договора купли - продажи жилого дома и земельного участка можно скачать здесь). ➋ Свидетельство о праве.

  + Кадастровый паспорт на дом и земельный участок из Росреестра, выданный в течение 5 лет.

Является ли заверенная копия правоустанавливающим документом?

Нотариус совершенно права. Копия свидетельства - просто копия, пусть и заверенная. Вместо утерянного свидетельства вам должны выдать дубликат. Кроме того, свидетельство не является правоустанавливающим документом. Оно скорее.

  Правоустанавливающий документ один, а его копий может быть великое множество Правоустанавливающим документом является постановление о передаче земли в собственность гражданина. Свидетельство - оно и есть свидетельство, т.е. свидетельствует о.

Какие документы нужны продавцу для продажи дачного участка (земли) и дачного дома?

  Все нормально, но вот про жену садовода забыли. кадастр на землю нужен и его дают. Особено пре предпоследний пункт. Для продажи земельного участка с дачным (садовым) домом необходимы документы: 1. Договор купли - продажи . 2. Право.

Какая главная черта отличает административно-правовой метод регулирования от гражданско-правового?

Правовое положение субъектов. В гражданско-правовых отношениях субъекты равны между собой в установлении своих прав и обязанностей, и устанавливают их. как правило, договором . В административно-правовых отношениях субъекты не равны, имеется.

Переоформление участка в собственность

Уважаемый Вадим! Если Вы собираетесь отчуждать земельный участок то советую Вам не вуалировать сделку: если сделкавозмездная (вы передаете участок и получаете за это деньги, то не стоит её выдавать за дарение, так как в случае признании.

  Договор купли - продажи в простой письменной форме с его регистрацией в Рег/Палате. С договором дарения то же самое. Причем тут согласие соседей. Во-первых, простая письменная форма, согласие соседей не нужно, но учтите, если нет.

как правильно оформить задаток на земельный участок . желательно образец документа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА г. _2008 г. проживающий(ая) по адресу ___паспорт серия ___выдан ___именуемый(ая) в дальнейшем Продавец и ___проживающий(ая) по адресу ___паспорт серия ___выдан ___именуемый(ая) в.

  Оформляйте договор займа с отступным. В данном случае вы будете заемщиком. В случае если денежные средства (займ) вам не выплатят в срок вы будете в праве требовать отступные ( земельный участок ). Указанный договор может составить любой юрист.

кто за сколько может заполнить грамотно договор купли - продажи в москве на земельный участок в подмсковье?

я в подмосковье нахожусь и могу грамотно за 5 тыс. составить договор к-пр и передаточный акт, тем более, что образец у меня имеется ( ОБРАЗЦЫ У ЖЕ ПРОШЛИ РЕГИСТРАЦИЮ В уфрс ПО мо)

  нотариус берет обычно от 1% от суммы сделки.

Подскажите где можно скачать образец частной жалобы на определение городского суда?

Пользуйтесь Московский городской суд Заявитель частной жалобы Адрес: Ответчик: Адрес: Частная жалоба на определение ___суда 12.02.2010 определением ___суда г.Москвы мне возвращено исковое заявление об обязании ХХ передать мне оригиналов.

Что нужно для того, чтобы получить землю под строительство магазина ?

  Вам нужно выкупить участок земли и зарегистрировать его в госрегистрации. Договор купли - продажи земельного участка обязательно должен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. Договор удостоверяется только при наличии.

Образец заполнения 3-ндфл 2008 (доход от продажи земли)

На том сайте даже есть программа. Вам эту декларацию за плату заполнят в любой налоговой. А вот по поводу предоставляемых документов, список такой: 1. Справки с мест работы за весь год по форме 2-НДФЛ. 2. Договор купли - продажи земельного .

  зайдите на сайт налог .ру.там есть образцы заполнения

Плата нотариусу при продаже квартиры.

  покупатель платит цена зафиксирована в прейскуранте нотариуса В договоре купли - продажи должно быть написано. договорная "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 23.06.2014) <.

Возвращается ли задаток, если покупатель в день заключения договора купли - продажи земельного участка . сказал,что денег

аванс, залог возвращается, а задаток по закону остается у продавца

  Задаток - не возвращается! На то он и задаток! А как вы составляли Предварительный договр? Что в нем говорится об оплате и возврате задатка? А если эти вопросы не оговаривались, то возврат - только через суд или "крутых" парней. если в.

покупаю дачный участок документы 92г. надо ли переоформлять, за чей счет и как долго это делается по времени?

Если у собственника имеется Свидетельство о праве собственности на землю ( образца 1992 года), а также Постановление (или архивная выписка) о передаче земельного участка в собственность - перерегистрировать право собственности необязательно.

  Да надо. месяц в земельном комитете и месяц в Росрегистрации.Оформляет владелец участка . но может дать генерельную доверенность на другое лицо. через нотариуса. Что значит переоформлять, Вы же будете оформлять право собственности на себя.

Как вернуть дачный участок .

  Зарежь её ночью в полицию - вызывай наряд через 02 у вашего папы участок не был в собственности, он имел право им пользоваться пока являлся членом товарищества. за неуплату взносов папу исключили, а участок передали другому члену, который.

переоформление дачи

  написать у любого нотариуса дарение дачи - тогда налогов меньше будет. но потом готовьтесь к тому, что сын может подать иск в суд о признании договора дарения недействительным. Самое оптимальное: договор дарения. Если деньги отдаете.

По поводу обращения гр.РФ в гос структуры?

Кадастровая карта (план) содержит: кадастровый номер земельного участка адрес земельного участка площадь участка категория земель и разрешенное использование земельного участка описание границ участка и их отдельных частей экономические.

  почтовые отправления примут в работу. правильно сделал. я вот все документы в налоговую, в ССП и прочие органы только по почте заказным с уведомлением и отправляю. В данном случае достаточно заявления отправленного заказным письмом по почте.

нужен образец договора купли продажи жилого дома и двух земельных участков .

в яндексе забей форму догоора там куча образцов

  Закажи в поисковик. найдешь любой..

Подоходный налог с продажи дачи

Обязательно подайте декларацию до конца апреля (если продали в 2012 году), где заявите право на вычет в 1 млн. налоги платить не придется. К декларации приложить все документы по продаже квартиры ( договор . акт передачи, расписки.

  Вычет вам положен, налога не будет, декларацию подавать обязательно. Ничего не надо платить, продавец освобождается от налогообложения в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи квартир, домов, дач, садовых домиков, земельных .

Прошу дать ссылку на свежий образец договора купли продажи дачного участка без домика

Посмотрите на сайте района, где вы хотите купить или продать земельный участок . возможно там есть рыба договора . которая уже точно проходит в районной службе регистрации.

  Шоблоны не всегда хороши: упустишь мелочь(на твой взгляд), а потом судиться будешь два года. Лучше всё же обратиться к специалисту. Помни - скупой платит дважды! не жми деньгу, лучше обратись в агентство недвижимости, за пару стольников.

На что нужно обратить внимание при покупке дома. в черте города

Выбираем дом Найти хороший дом намного сложнее, чем квартиру. Дело не только в планировке. Дом может быть построен непрофессионально, с использованием дешевых некачественных материалов все это создаст проблемы в будущем. Поэтому при выборе.

  лучше дом выбирать зимой - весной - проверите конденсат. не промерзает ли вода и канализация. крыша подвал наличие плесени грибов теплоснабжение Состояние фундамента ,подвала. кирпичной кладки. крыши На возраст, сантехнику, состояние.

Какие документы нужно подготовить для продажи садового участка ?

Перечень документов, необходимый для заключения договора купли - продажи земельного участка с садовым домом: Правоустанавливающие документы на земельный участок и садовый дом. Выписки из Единого Государственного Реестра Прав на недвижимое.

  Кадастровый паспорт на землю (выдается бесплатно в течение 10 дней) Справка из БТИ ( если домик зарегистрирован,) Свидетельство гос. регистрации права на на землю и домик (если есть) договор купли - продажи ( юрист составит или сами. Образец в.

Какие документы нужны для разрешения строительства частного дома?

ВСе зависит от принадлежности земли под этот дом.

  Ходатайство Главы территориального образования района Копию свидетельства на право собственности на землю, Кадастровый план земельного участка . Проект дома и близлежащих построек в нескольких экземплярах (Проект имеет право разрабатывать.

Как оформить договор купли - продажи участка . обязательно ли его оформлять у нотариуса, подскажите пожалуйста.

нет, у нотариуса не надо, не обязательно, но если хочется, то можно и у нотариуса (лишняя трата денег) вот образцы договоров купли - продажи http://www.demamida.ru/materials.php?view=l5l3dm&my_search=0 http://oblzemli.ru.

  Договор оформлять не обязательно, его надо регистрировать в кадастре и Росреестре (сейчас все одновременно делают). Но, если собственник в браке, то нужно нотариальное согласие супруга (и) на отчуждение недвижимости (СК РФ) Нотариус не нужен.

У меня в собственности земельный участок . (свидетельство на право собственности старого образца ) два месяца назад было м

  Регистрация права собственности на ранее возникшее право (т.е. право, возникшее до образования рег.палаты) - это ваше право, а не обязанность. Обязанностью это станет, если Вы заходите как-то распорядиться домом и земельным участком .

Переписать дачу на своё имя.

Если доверенность выдана кем то другим и там есть право продажи и регистрации. Договор купли - продажи дачного участка с N 10 и передаточный акт к этому договору город ____санкт петербург ____ _______ 200__ года ОТ кгого доверка.

  Переписывают летопись самому себе дарить? у вас это не получится. Отчуждать имущество вы можете разными способами: продать, подарить, обменять. Но самому себе вы ни одного этого действия совершить по доверенности не сможете. Доверенность.

Зачем нужен пункт в договоре купли - продаже .

  Потому что если, предположим земля - сельхоз назначения, А Вы на ней построите автомастерскую, то не только свою, но и всю окружающую землю загадите. Владелец земли не в праве менять ее статус. Перевести ее из одной категории в другую можно.

переоформление прав собственности. как переоформить право на собстенностьЧАСТЬ земельного участка с матери на сына

Только путем заключения договора . подразумевающего переход права собственности. В Вашем случае подойдет дарственная - написать договор можно самим по образцу . нотариального заверения не требуется, налогом такая сделка не облагается.

  подойдите в РОСРЕЕСТР, заключите договор купли - продажи или дарение, т.е. заполните бланки, к-х вам дадут сотрудники РОСРЕЕСТРа, оплатите госпошлину и все

Помогите пожалуйста. (Внутри).

  Собственность земельного участка приорететна. Земельный участок в данном случае важнее, т.к. именно на нем стоит дом. Т.Е. Костин купил кучу деревяшек в виде дома, как говориться, разбирай, забирай и уходи с моей земли. Зарегистрировать.

Как правильно составить договоров купли - продажи . квартиры? куда обратиться? кто поможет?

  Яндекс в помощь, не понимаю почему вы тут вопрос задаете? пишите в поисковую строку запрос "составить договор купли продажи квартиры" первая строка это сайт <noindex><a rel="nofollow" href="http://etagrealty.ru/sostavlenie.

какие документы нужны для открытия парикмахерской

  СЭС Одной из важнейших задач, которую необходимо решить перед началом хозяйственной деятельности это поиск подходящего помещения. Согласно с п. 1.7. Государственных санитарных правил и норм для парикмахерских разных типов ГСПиН 2.2.2.022-99.

В каких случаях необходимо оформить недвижимость? В каких случаях необходимо оформить недвижимость?

  Во всех случаях. Приватизировать необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если ты нормальный человек и выполняешь обязательства перед законом. Какие объекты недвижимости можно оформить в собственность? Закон о государственной регистрации указывает.

Как продать Бизнес?

есть брокеры, занимающиеся куплей - продажей бизнеса. попробуйте обратиться к ним

  есть " магазины готового бизнеса". я бы с ними связался. и предложи свой на продажу Найти Покупателей. Выбрать из них того кто готов заплатить максимум.Далее прорабатывается схема купли - продажи бизнеса, которая будет устраивать и покупателя.

Договор дарения земли с домом

  Заключайте договор дарения жилого дома и земельного участка и отправляйтесь в Росреестр для гос. регистрации перехода права собственности на данные объекты недвижимости! Госпошлина - 1000 + 200 руб. срок гос. регистрации - в течение 20.

Добрый день! подскажите, пожалуйста, КАК я смогу приватизировать садовый участок

  Вы не можете приобрести неприватизированный участок в СНТ. Можете только вступить а СНТ вместо нынешнего садовода, который обрабатывает этот участок . и потом уже заниматься приватизацией. Заставьте продавца оформить в собственность садовый.

Подскажите, пожалуйста, какие документы должен предоставить покупателю дома в деревне продавец этого дома.

  свой паспорт, свидетельство собственности на дом выданное районной администрацией, кадастр участка земли на которой дом выданный районной кадастровой палатой, если дом с пропиской, то выписка лицевого счета со всеми прописанными в доме.

Подскажите пожалуйста. Как правильно составить договор ?

  Тебя заклинило. тебе уже отвечали на этот вопрос к юристу лично и платно Хохлы они все такие. НЕ заебёт, так зацелует. Возьми за образец договор купли - продажи . Замени слово "покупатель" на "покупатели". И вместо Петрова Ивана Ивановича.

Какие документы нужны для открытия продуктового магазина ?

  Пишите бизнес план! Для обеспечения полной легитимности и законности работы вашего магазина понадобится следующий список документов (они могут быть запрошены проверяющими органами): свидетельство о регистрации ИП или ООО.

Предварительный договор купли продажи

  У юриста платно и очно, учитывая нюансы вашей конкретной ситуации. набери в ГУГЛ _ Образец предварительный ДКП недвижимость - Такие вопросы бесплатно не делаются. Советую составить ДКП у нотариуса и провести сделку в простой письменной форме.

какие документы нужны для оформления дарения недвижимости между супругами?

  Дарственная или как оформить договор дарения недвижимости. Если дар - недвижимость, то дарственная или договор дарения требует особого оформления. Дарение недвижимости, нотариальное оформление. maksimova.su/dogovor-dareniya.htm копия.

Как правильно составить договор . Подскажите пожалуйста.

  Договор со множественностью лиц на стороне Покупателя. Не парьтесь и потратьтесь на услуги юриста, 1000 - 1500р из кошелька и в руках нормальный юридически правильный договор . Проведите межевание. Присвойте каждому разные кадастровые номера.

Как безопасно провести сделку по продаже земельного участка ?

  Самая главная тонкость - воспользоваться услугами адвоката или юриста. При вопросах " с подковыркой" типовой договор не подходит) ) Писать должен специалист. Проводить сделку-смешное понятие) ) В ней всего три участника-регистратор.

Пример Предварительный договор купли продажи

  Могу предоставить скан договора продажи квартиры, а там сами внесёте коррективы. Нужно? Пишите. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✔ Проверенный КИВИ-Умножитель киви50.рф! Вклад от 10 рублей +50% прибыли за 24 часа! ✔ Реферальная программа.

Купили участок со старым ветхим домом. Дом снесли (разрешение не брали). Уложили фундамент. Как продать данное имущество

  Хороший ВОПРОС! продаете как земельный участок с недостоенным Домом! в отделах осуществляющих договора купли - продажи должны знать. если у вас село. то поищите в поисковике - образец договора к/п недосроенного дома

купля - продажа (гараж) кто продавал -и покупал подскажите??

  Гараж долженн стоять на кадастровом учете как недвижимость. Иначе они без вас его не поставят будет отказ А так в отдел Росреестра https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_state_registration_of_property.

как правильно купить дачный участок на котором стоит дача

Купить участок . затем узаконить постройку через суд.

  Добрый день. Оформить садовый дом на самом деле не долго. 1. Заполнить декларацию(бланк распечатать в инете) 2. Сдать пакет документов в ФРС, через 30 дней получить свидетельство. Не понятно почему все таки этим не хочет заниматься.

Если договор аренды будет заключаться на срок более чем 1 год, то такой договор подлежит регистрации в органах Росреестра и при этом требуется наличие регистрации права собственности на сдаваемое в аренду помещение.

  Должен быть любой правоустанавливающий документ, чтобы сдать данный магазин . 1) свидетельство о госрегистрации права собственности 2) договор купли - продажи 3) договор дарения 4) договор мены 5) наследование или завещание 6) договор аренды с.

какие документы на дачный участок должны быть

Свидетельство на право собственности на земельный участок и садовый домик (2 свидетельства). кадастровый план на земельный участок . карта межевания, документы основания получения участка и дома (в свидетельстве на право собственности.

  Деньги. Ну можно и паспорт, если нотариус на слово Вашей личности не поверит. Это для Вас. А для хозяйки- все документы по даче (право собственности). ОРИГИНАЛЫ! Мы покупали в СНТ - просто в росреестр (нотариус не нужен). Никого не.

Как написать расписку о получении денег? Как написать расписку о получении 50% от суммы?

вам надо написать её как? чтобы потом отдавать деньги или чтобы потом не отдавать деньги)))

  паспортные данные обоих место проживания на какой срок даете, под проценты или как условия погашения долга дату подписания ,лучше еще одного св-ля ,и подпись получателя денег, потом можно переписать на хвост или приписка и опять дата и.

как узнать какая реальная стоимость квартиры?

реальную стоимость можно узнать после регистрации ДКП .

  А как у вас узнать что вы понимаете под прилагательным "РЕАЛЬНАЯ". Что вообще реально по стоимости в нашем изменчивом мире? Приведите пример Промониторьте по инету ценовую политику этого города, района, планировок и проч. Пригласите.

Есть вопрос.

документ на землю получит он все равно должен, иначе сделку не зарегистрируют в ГУЮ, заставят сначала получать документ на землю его, а потом он уже на основании свидетельства о собственности (это и есть тот самый документ на землю) можно.

  Это все сказки "венского леса"))))) Он просто не хочет этим заниматься. Если он сейчас оформляет право собственности на себя,то интересно каким это образом он не зарегистрированное право собственности хочет зарегистрировать на ваше имя.

Можно ли в договор купли продажи земли вписать и мужа и жену??если можно дайте шаблон такого договора

  Можно, если собственность общая или долевая. Можно все в одном договоре . можно в двух, без разницы, ГК не противоречит. Образцов в интернете полно Так и пишите, "Покупатель" Иванов и Иванова приобретают в совместную собственность земельный .

kakie documenty neobxodimy chtob ya mog schitatysa polnopravnym xozyinom magazina(trebuyushego kapremont).

НЕ совсем ясно о каких докумнетах Вы говорите, но скорее всего - договор купли - продажи здания и земельного участка на котором распложен магазин . зарегистрированный в теруправлении ФРС Росси. Плюс документы на оборудование магазина (стеллажи.

как приобрести в собственность землю, которая находиться в бессрочном пользовании юр. лицу?

В соответствии с Земельным кодексом, собственники зданий и сооружений имеют исключительное право на приобретение земельных участков на которых расположены данные объекты недвижимости, т.е. выкуп данных зем. участков производится без торгов.

Как оформить договор купли - продажи квартиры

Подготовить образец договора ?

  Про землю в договоре писать ничего не нужно. Часть земельного участка в МКД автоматически переходит к новому владельцу квартиры. В этом ООО есть образцы типового договора . Так что проблем не будет. А земля под домом отдельно не оговаривается.

Помогите, пожалуйста, решить задачи по правоведению

  а если попытаться почитать Законодательство РФ, там все ответы на ваши вопросы есть :)

ПРИ ПОКУПКЕ УЧАСТКА на что следует обратить ВНИМАНИЕ?

Попросите продавца предоставить вам выписку о правах и об объекте. заказанную им в Росреестре.Так же нужно учесть то, что часто бывает наложение границ с соседними участками . Узнайте делалось ли межевание земельного участка . покупаемого.

  На 100 % нельзя, на 99% можно. Пригласите для сопровождения сделки юриста (адвоката) и он все проверит. Не путать юриста (адвоката) с маклером (риэлтором) в росреестре выписку возьмите из ЕГРП. закажите сами выписку ЕГРП в Росреестре. можно.

Жек спустя три года выставил мне счет о долге за квартиру,ее я купила в 2010 г. а долг за 2009,от старых хозяев

Ни в коем случае не оплачивать ни какими нормативными актами не предусмотрена ответственность новых собственников квартиры по коммунальным и иным долгам предыдущих собственников Новый собственник никакого отношения к ЧУЖИМ ДОЛГАМ не имеет.

  Подводя неутешительные итоги компетентности некоторых юристов, скажу - правы те, кто говорит, что вы ничего не должны ни Жэку, ни расчетному центру (п.2 ст.153 ЖК РФ). Если у бухгалтера этих уважаемых организаций имеются иные мысли на этот.

дарение зем участка

  Итак есть 2 варианта. Первый как сказали выше - простая письменная форма. Второй вариант у нотариуса ( договор дарения земельного участка у нотариуса стоит 3 000 рублей + 0.3 процента от оценки этого земельного участка .( тв том случае если.

подскажите порядок оформления купли - продажи садового участка с домиком, находящихся в собственности

  проверяете правоустанавливающие докуенты заключаете договор купли - продажи . в вашем случае дом и садовый участок будут два разных объекта собственности. значит отедльно договор на дом отдельно на зем участок . далее относите в рег службу и.

Как обезопасить себя при продаже земельного участка -земли населенных пунктов.

Свидетельство невозможно переоформить на другого человека без доверенности от этого человека. И вообще они не нужны если договор купли продажи сдавать в Росреестр. Обезопасить только денежный вопрос рисковый.

  Каска, бронежилет, АКМ с 2-я снаряженными магазинами . ))) Никому не давать Свидетельство о собственности, оригинал. Только копию всем показывать. Кадастровый план тоже только копию давать посмотреть и все. Это всё легко переоформить на.

Правда ли что договор купли продажи дома с землей можно оформить не имея кадастровых документов и техпаспорта?

Вам сюда Адрес Федерального БТИ ДО Тверское г.Москва м.Охотный ряд, ул.Тверская д.5/6, подъезд 2, 3 этаж, кабинет 302. тел. (495) 790 30 99 факс. (495) 692 71 53 Режим работы: Прием граждан: Пн-Пт, с 09-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00 Выходной.

  техпаспорт действительно не нужен, но наличие кадастрового паспорта при совершении сделки обязательно, продавец вас вводит в заблуждение Посмотреть, почитать можно в ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с.

Какой пакет документов потребуется для продажи дома?

  Если вы решили продать свой дом, приготовьте для оформления договора купли - продажи паспорта всех совершеннолетних и свидетельства о рождении несовершеннолетних собственников жилья. Мужу и жене, владельцам дома, лучше явиться на заключение.

условия оформления дарственной??

Составление договора дарения квартиры, дома, земли. Регистрация договора дарения.Основной признак дарения безвозмездность. По договору дарения не допускается встречная передача вещи, встречное предоставление права или наличие встречного.

  даритель и одаряемый подписывают договор и регистрируют его в регапалате если одаряемый не родственник то он платит налог на доходы дарение между родственниками налогом не облагается. обе стороны д.б. дееспособны и понимать значение своих.

Как купить доли дома без земли?

поищи здесь участок https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request?return_type=6 тогда межевание не нужно Заказать кадастровый паспорт здесь https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_granting_data_GKN.

  Если права на дом зарегистрированы в Росреестре, то земля автоматом следует судьбе дома. дополнительно не надо ничего оформлять вы знаете, одни межевые фирмы так говорят, другая меж.

Источники:
1c77.com.ua, asrielt.ru

Следующие документы


 • 15 апреля 2024 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных