Главная » Собрание акционеров

Образцы локальных протоколов


Локальні протоколи — основа системи стандартизації медичної допомоги

Резюме. Витяг з Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина 2)

образцы локальных протоколовЯк зазначалось у попередній публікації. впровадження клінічних настанов (КН) на галузевому рівні передбачає створення стандарту медичної допомоги (СМД) і уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги, на регіональному рівні — локального протоколу медичної допомоги з маршрутом пацієнта. Підставою для включення будь-якого втручання до медико-технологічного документа є наявність до нього вимог у відповідних (вибраних як прототип) КН, які розроблені з використанням технології доказової медицини.

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД) — нормативний акт державного рівня, що розробляється на основі КН з урахуванням можливостей системи охорони здоров’я (а за наявності СМД, то й відповідно до нього). Покроково визначає процес надання медичної допомоги, обсяг та її результати при певному захворюванні, затверджується Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України.

Локальний протокол медичної допомоги (ЛПМД) — нормативний документ регіонального рівня, що спрямований на забезпечення надання безперервної, ефективної та економічно доцільної медичної допомоги при певних захворюваннях та інших патологічних станах відповідно до УКПМД, забезпечує координацію та упорядкування за часовим графіком технологій і методів надання медичної допомоги багато-(між-)дисциплінарного змісту, регламентує реєстрацію медичної інформації та ведення клінічного аудиту затверджується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу.

ЛПМД розробляється на підставі положень медичного стандарту, УКПМД та КН, затверджених МОЗ України. У разі відсутності затверджених МОЗ медико-технологічних документів з теми, яка цікавить, керівництво медичного закладу може прийняти рішення про самостійну розробку ЛПМД та клінічних маршрутів пацієнтів з обов’язковим процесом узгодження і затвердження територіальним органом управління охорони здоров’я.

Після затвердження такий документ може мати силу лише для застосування у конкретному медичному закладі. До розробки ЛПМД можуть залучатися спеціалісти вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів.

Клінічний маршрут пацієнта: цей документ — частина ЛПМД, який є алгоритмом руху пацієнта по структурних підрозділах медичних закладів, залучених до надання допомоги при конкретному стані чи захворюванні.

Протоколи медичної допомоги (ПМД) — нормативно-технічні документи, призначені для лікарів, середнього медичного персоналу та організаторів охорони здоров’я. ПМД перш за все регламентують організацію медичної допомоги, забезпечення виконання СМД при веденні конкретного пацієнта. Зазначені документи не є переліками медичних послуг або калькуляцією для розрахунків вартості лікування, але можуть використовуватися для обґрунтування клініко-економічних розрахунків.

Завдання СМД/ПМД:

1. Забезпечення якості, ефективності та рівних можливостей доступу до медичної допомоги пацієнтам на основі даних доказової медицини відповідно до затверджених СМД встановлення єдиних вимог щодо профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих відповідно до КН, що розроблені за принципами доказової медицини.

2. Обґрунтування кадрового забезпечення та оснащення закладу охорони здоров’я для надання медичної допомоги при певному захворюванні/стані (наявність фахівців, обладнання та інших ресурсів).

3. Визначення індикаторів якості медичної допомоги для проведення моніторингу та клінічного аудиту в закладі охорони здоров’я.

Приклади з європейської практики свідчать, що на основі КН та СМД заклади охорони здоров’я розробляють ПМД для забезпечення реалізації положень КН та досягнення критеріїв якості СМД. З метою виключення дублювання тем СМД та УКПМД, а також з метою уникнення неузгодженості використання ефективних втручань різними фахівцями системи охорони здоров’я, рішення про розробку пакета медико-технологічних документів з конкретної медичної проблеми (стану, нозології, синдрому) приймається централізовано на рівні МОЗ України. Усі заінтересовані в розробці цієї теми фахівці мають увійти до мультидисциплінарної групи розробників. СМД і УКПМД розробляються не згідно з профілем медичної спеціальності, а відповідно до захворювання, синдрому чи стану пацієнта, для чого повинні створюватися мультидисциплінарні групи розробників з обов’язковим залученням професійних асоціацій.

Після подання до Загальнодержавного центру розробки та моніторингу дотримання медичних стандартів Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України (ЗЦРМС) проект УКПМД розглядається впродовж 1 міс одночасно проект розміщується на сайтах МОЗ України та ЗЦРМС для громадського обговорення. Паралельно ЗЦРМС МОЗ України забезпечує організацію апробації УКПМД.

За результатами апробації та громадського обговорення у проект УКПМД вносяться поправки. При позитивному рішенні ЗЦРМС МОЗ України щодо доцільності подальшого впровадження проект подається до МОЗ України для затвердження.

Затверджений УКПМД є основою для розробки ЛПМД в територіальних медичних об’єднаннях, окремих медичних закладах.

УКПМД обов’язково має містити такі основні частини:

 • Паспортна частина протоколу (діагноз, коди класифікацій (МКХ-10 та ін.), мета протоколу, для кого розроблений, дати розробки і наступного перегляду, розробники, рецензенти, обговорення та затвердження, скорочення, стисло епідеміологія).
 • Загальна частина (менеджмент певного стану з урахуванням критеріїв якості СМД для рівня надання допомоги і типу закладу охорони здоров’я).
 • Методи діагностики, лікування, підготовка до виписки, реабілітації, профілактики, медичного нагляду в післястаціонарний період (алгоритми, схеми, таблиці, термін виконання, алгоритми допомоги відповідно до КН, СМД).
 • Ресурсне забезпечення (кадри, обладнання, лікарські засоби, інші матеріально-технічні ресурси).
 • Індикатори якості медичної допомоги.
 • УКПМД містить обов’язкові вимоги і рекомендації, що мають бути в подальшому включені до ЛПМД і обов’язково виконуватися. Обладнання, яке включається до ПМД, має бути включено до Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення.

  Лікарські засоби, що наводяться у ПМД лише за міжнародними непатентованими назвами, мають бути рекомендовані чинним випуском Державного формуляра лікарських засобів. У протоколах зазначаються окреслені клінічні ситуації та умови, які можуть передбачати призначення лікарських засобів, які не включені до Державного формуляра, але наявні у Державному реєстрі лікарських засобів.

  Апробація та моніторинг УКПМД проводиться відповідно до вимог, які визначені для апробації СМД.

  Зокрема, апробація УКПМД проводиться в лікувально-профілактичних закладах різних рівнів надання медичної допомоги, не менше ніж у 3 областях із залученням кількості випадків, що дозволять отримати репрезентативні дані.

  Впровадження, поширення та виконання УКПМД відстежується і оцінюється Загальнодержавним центром розробки та моніторингу дотримання медичних стандартів Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України (ЗЦРМС). Перелік даних, що збираються у плановому порядку, формується ЗЦРМС за участю інформаційних структур, зокрема Центру медичної статистики МОЗ України, та містить переважно індикатори досягнення кінцевих результатів. Функції вибіркового поглибленого контролю за застосуванням та дотриманням УКПМД на місцях покладаються на обласні управління охорони здоров’я.

  ЛПМД — це документ, основним призначенням якого є організація виконання УКПМД. Локальні протоколи розробляються у кожному закладі охорони здоров’я для тих груп пацієнтів, яким передбачено надання медичної допомоги відповідно до ліцензії.

  ЛПМД має бути розроблений групою провідних фахівців, яка призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я, погоджений з МОЗ АР Крим, обласними, міськими м. Києва та м. Севастополя управліннями (головними управліннями) охорони здоров’я та затверджений у закладах охорони здоров’я впродовж 3 міс від затвердження УКПМД на рівні МОЗ України.

  ЛПМД містить розділи, в яких описано види медичної допомоги відповідно до УКПМД, адаптованих до можливостей закладів охорони здоров’я, а також потребує доповнення внутрішніми інструкціями для медичного персоналу закладу охорони здоров’я з розробки та застосування клінічних протоколів. Зміни у внутрішній структурі основних частин локального протоколу можливі лише у разі, якщо метод лікування відрізняється від методу, описаного в УКПМД (невідкладна допомога, хірургічна операція) клінічні, клініко-економічні та інші аргументи для відмінностей наведені в письмовому вигляді. У ЛПМД детально викладається інформація щодо виконання обов’язкових заходів з точним зазначенням відділення, посади лікаря чи середнього медичного персоналу, відповідального за захід або який виконує втручання, контактної інформації для термінового зв’язку, індикаторів оцінки результативності. Контроль за повнотою та адекватністю відображення УКПМД в локальних протоколах здійснюється МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров’я обласних, міських м. Києва та м. Севастополя державних адміністрацій.

  На етапі підготовки до затвердження ЛПМД рецензується та узгоджується з МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров’я обласних, міських м. Києва та м. Севастополя державних адміністрацій.

  ЛПМД підлягає моніторингу щодо можливості виконання, результативності, впливу на стан здоров’я цільової популяції пацієнтів, що можливе насамперед при запровадженні інформаційних технологій.

  До ЛПМД окремим документом додається маршрут пацієнта. На відміну від ЛПМД, у «Клінічному маршруті пацієнта» представлено алгоритм руху пацієнта по визначених пунктах контактів з лікарями та іншим медичним персоналом (у закладах охорони здоров’я, відділеннях, кабінетах) у процесі надання медичної допомоги.

  Прес-служба «Українського медичного часопису»

  за матеріалами www.moz.gov.ua

  Образцы оформления документов, актов, договоров

  Как грамотно подготовить приказ и избежать подводных камней при составлении графика отпусков, штатного расписания и других важных и нужных документов? Популярность этих вопросов вне конкуренции в нашем форуме «Онлайн-консультации по трудовому праву» .

  Другие рубрики в Справочнике кадровика

  2001-2015 Бета Пресс - Кадровая Реклама. Все права защищены.

  Изображение Бета Пресс является зарегистрированной торговой маркой (знаком обслуживания) ООО Бета Пресс - Кадровая Реклама» охраняется в соответствии с действующим законодательством РФ, а также актами международного законодательства. Все иные названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их владельцев.

  Образцы протоколов наблюдательного совета

  Решение о созыве годового собрания на двух заседаниях наблюдательного совета

  заседания наблюдательного совета

  Приглашены:

  Директор Общества - __________________

  и т.д.

  Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета - __.

  Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, присутствующим на заседании - _.

  В соответствии с Уставом Общества решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовали члены наблюдательного совета, обладающие более 50% голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета, т.е. не менее _ голосов.

  ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О созыве очередного общего собрания акционеров Общества.

  Докладчик _________________

  РЕШЕНИЯ наблюдательного совета:

  1. Созвать очередное общее собрание акционеров Общества "__"_____ 2015 г.

  2. Утвердить следующую повестку дня собрания и ответственных за подготовку каждого вопроса повестки дня:

  1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности Директора за 2014 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

  Ответственный - председатель наблюдательного совета Общества.

  1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.

  Ответственный - директор Общества.

  1. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

  Ответственный - председатель ревизионной комиссии Общества.

  1. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

  Ответственный - главный бухгалтер Общества.

  1. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 г.

  Ответственный - главный экономист Общества.

  1. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2015 год и I-ый квартал 2016 года, и периодичности выплаты дивидендов.

  Ответственный - главный экономист Общества.

  1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение новой редакции Устава Общества.

  Ответственный - председатель наблюдательного совета Общества.

  1. Об избрании членов Наблюдательного совет и Ревизионной комиссии.

  Ответственный -наблюдательного совета Общества.

  1. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

  Ответственный - председатель собрания

  1. Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества и утверждение их в новой редакции.

  Ответственный - юрист Общества

  3. Определить дату составления реестра и явочного листа акционеров для регистрации участников собрания - "__" ___________ 2015 года.

  4. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении очередного собрания (прилагается).

  5. Установить порядок подготовки и проведения собрания:

 • место проведения собрания: ________________________________
 • адрес

 • время начала проведения собрания: __ часов __ минут
 • время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с __ до __ часов
 • время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

  в рабочие дни (понедельник - пятница), начиная с "__" _______ 2015 г. по месту нахождения Общества (комната __ ) с 12 до 16 часов. Акционерам-владельцам более 20% голосующих акций Общества (их представителям) указанные материалы направить заказным письмом или вручить под расписку не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания.

 • 6. Проекты решений собрания и организационные вопросы его проведения рассмотреть на заседании наблюдательного совета не позднее __ _______2015 года (за 15 дней до проведения собрания).

  7. Директору Общества не позднее "__"_____ 2015 г. известить акционеров о проведении собрания путем публикации уведомления в газете _______ (выбираются один или несколько способов извещения из предусмотренных уставом).

  8. Директору и главному бухгалтеру Общества до __ ___________ 2015 г. представить наблюдательному совету следующие материалы:

 • годовой отчет и баланс за 2014 год с пояснительной запиской
 • заключения аудитора и ревизионной комиссии по годовому отчету.
 • проект приказа о назначении группы регистрации.
 • 9 . Секретарю наблюдательного совета до __ _______2015 года представить наблюдательному совету:

 • поступившие от акционеров предложения по кандидатурам для избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
 • предложения по количественному и качественному составу счетной комиссии.
 • Результаты голосования: ЗА - ___ (____% голосов) ПРОТИВ -____(____% голосов) ) ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____(____% голосов)

  Решение - принято.

  Протокол подписали

  Члены наблюдательного совета:

  ________________________ __________________

  ________________________ __________________ и т.д.

  Унифицированные и локальные протоколы

  образцы локальных протоколов Недавно случилась у меня такая переписка. Так как тема клинических протоколов является самой популярной среди врачей за последнее время. то выделю отдельную статью с пояснениями по этому вопросу.

  Итак, собственно цитаты из переписки -

  Активное приглашение: Здравствуйте! Чем могу помочь?

  Валентина . Здравствуйте! Хотелось бы раздобыть протоколы МОЗ Украины по детской анестезиологии, не реанимации, а именно по принципам проведения анестезий при различных хирургических патологий у детей

  RomanD2000: Здравствуйте! Вы уверены в их существовании? Унифицированные протоколы только начинают разрабатываться министерством и не по всем нозологиям они существуют.

  Валентина: Я не знаю есть ли они вообще в Украине, но проблема очень насущная! Работаю детским анестезиологом и с коллегами часто бывают разногласия и споры по - поводу выбора того или иного метода анестезии, показаний и противопоказаний к тем или иным методам анестезии! Хотелось бы иметь. что называется под рукой, так сказать юридический документ, на который можно ссылаться!

  RomanD2000: Лично я работаю хирургом в Николаеве. Нас сейчас заставляют самих разрабатывать локальные протоколы по основным нозологиям нашей специальности.

  Валентина: У нас в Запорожье тоже. Но эти разработанные протоколы корректируются руководством, а мой шеф больше реаниматолог, чем анестезиолог, поэтому наши мнения расходятся в эффективности разных методов анестезии. А требуют проведения анестезии так, как рекомендуют старшие товарищи, тобеж: "шеф всегда прав") Вот и ищу информацию себе в помощь!

  RomanD2000: Ну, как бы МОЗ выпускает унифицированные протоколы, которые являются основанием для составления локальных протоколов на местах. Локальные протоколы должны учитывать специфику и оборудование больницы. Их разрабатывает начальство больницы. То есть, как ни крути, шеф все - равно прав.

  Валентина: Ну, это да!:) Спасибо, что уделили время!

  RomanD2000: И вам спасибо за внимание к сайту Медицинский Ресурс.

  В действительности за последнюю неделю мне пришлось ответить на десяток подобных вопросов. Врачи различных специальностей интересуются, где можно скачать локальные протоколы. Немного определимся с понятиями -

  Унифицированный клинический протокол - документ, утвержденный ВОЗ, содержащий рекомендуемые нормативы лечения и клинического обследования пациентов с той или иной патологией.

  Локальный клинический протокол - документ, разработанный руководством ЛПУ (на основе унифицированного протокола), содержащий схемы обследования и лечения больных, применимые к данному ЛПУ.

  Эти два протокола могут очень существенно различаться. То, есть, если, к примеру, Министерство требует обязательное проведение МРТ при какой-то патологии, то в локальном протоколе МРТ может быть опущено в связи с отсутствием данного метода исследования в конкретном ЛПУ.

  Следующий аспект, нозологий по МКБ-10 существует целая куча, а Министерство с унифицированными протоколами не спешит. Они издаются со скоростью 2 - 3 в месяц. С такой скоростью охватить все нозологии можно будет лет эдак через 200, правда к тому времени первыми протоколами можно будет пополнить образцы музея истории медицины.

  Не взирая на то, что унифицированных протоколов практически нет, Министерство начинает требовать наличие локальных протоколов на местах, требуя из разработку от рядовых сотрудников. Рядового врача мало чем смутишь в нынешнее время, поэтому сейчас основой для составления локального протокола становится пресловутый 507 приказ от 28 декабря 2002 года.

  В общем, у меня на сайте локальных протоколов пока нет, но обещаю, как только они у меня появятся, я сразу же их опубликую для общего пользования. Телевизионный репортаж, посвященный введению в действие стандартов оказания медицинской помощи в Российской Федерации, в прилагающемся видеоматериале.

  Сетевые протоколы

  Сетевым протоколом называется набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть компьютерами.Фактически разные протоколы зачастую описывают лишь разные стороны одного типа связи взятые вместе, они образуют так называемый стек протоколов. Названия и также указывают на программное обеспечение, которым реализуется протокол

  Уровни протоколов

  Наиболее распространённой системой классификации сетевых протоколов является так называемая модель OSI. В соответствии с ней протоколы делятся на 7 уровней по своему назначению - от физического (формирование и распознавание электрических или других сигналов) до прикладного (API для передачи информации приложениями):

  Большинство операционных систем сетевых серверов и рабочих станций поддерживает TCP/IP, в том числе серверы NetWare, все системы Windows, UNIX, последние версии Mac OS, системы OpenMVS и z/OS компании IBM, а также OpenVMS компании DEC. Кроме того, производители сетевого оборудования создают собственное системное программное обеспечение для TCP/IP, включая средства повышения производительности устройств. Стек TCP/IP изначально применялся на UNIX-системах, а затем быстро распространился на многие другие типы сетей.

  Протоколы локальных сетей

  Протоколы локальных сетей

  Свойства протоколов локальной сети

  В основном протоколы локальных сетей имеют такие же свойства, как и Другие коммуникационные протоколы, однако некоторые из них были разработаны давно, при создании первых сетей, которые работали медленно, были ненадежными и более подверженными электромагнитным и радиопомехам. Поэтому для современных коммуникаций некоторые протоколы не вполне пригодны. К недостаткам таких протоколов относится слабая защита от ошибок или избыточный сетевой трафик. Кроме того, определенные протоколы были созданы для небольших локальных сетей и задолго до появления современных корпоративных сетей с развитыми средствами маршрутизации.

  Протоколы локальных сетей должны иметь следующие основные характеристики:

 • обеспечивать надежность сетевых каналов
 • обладать высоким быстродействием
 • обрабатывать исходные и целевые адреса узлов
 • соответствовать сетевым стандартам, в особенности - стандарту IEEE 802.
 • В основном все протоколы, рассматриваемые в этой главе, соответствуют перечисленным требованиям, однако, как вы узнаете позднее, у одних протоколов возможностей больше, чем у других.

  В таблице перечислены протоколы локальных сетей и операционные системы, с которыми эти протоколы могут работать. Далее в главе указаны протоколы и системы (в частности, операционные системы серверов и хост компьютеров) будут описаны подробнее.

  Таблица Протоколы локальных сетей и сетевые операционные системы

  Источники:
  www.umj.com.ua, betapress.ru, emitent.info, medresurs.in, www.bourabai.kz

  Следующие документы


 • 22 мая 2024 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных