Главная » Образец договора

Образец договора поднайма


Договор субаренды

ДОГОВІР

суборенди

м.______________ "___"___________200___р.

ОРЕНДАР:__________________________________________________________

в особі директора__________________________________________________

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

СУБОРЕНДАР: ______________________________________________________,

1.2. Майно, що орендується, знаходиться у володінні та користу-

ванні ОРЕНДАРЯ у відповідності до договору оренди № ______ від

<____>__________200__р. між ОРЕНДАРЕМ і_______________, надалі

ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

__________________________________________________________________

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п.1 Даного Договору майно повинно бути передане

ОРЕНДАРЕМ та прийняте СУБОРЕНДАРЕМ протягом ____________________ з

моменту ________________ .

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.

4.1. Термін оренди складає _____________ з моменту прийняття

об`єкту, що орендується, за актом приймання.

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. ОРЕНДАР має право здійснювати перевірку порядку використання

СУБОРЕНДАРЕМ майна, що орендується, у відповідності до умов Даного

Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ

7.1. СУБОРЕНДАР зобов`язується:

- використовувати майно, що орендується, за його цільовим призна-

ченням у відповідності до п.2 Даного Договору

- утримувати майно, що орендується, у повній справності.

- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та

поточний ремонт майна, що орендується

- за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

7.2. Додаткові обов`язки СУБОРЕНДАРЯ:

___________________________________________________________________

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЮ

8.1. Після закінчення терміну оренди за Даним Договором СУБОРЕН-

ДАР зобов"язаний протягом_______________________повернути майно,

що орендується, ОРЕНДАРЮ за актом.

8.2. Майно, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДАРЮ у

справному стані з урахуванням нормального зносу.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

__________________________________________________________________

9.2. СУБОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

__________________________________________________________________

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не

підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично

порушує умови договору і свої зобов`язання.

10.2. Даний Договір припиняє свою дію у випадку розірвання дого-

вору оренди між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ від <___> _______________

199__р. з будь-якої підстави. У цьому випадку СУБОРЕНДАР має право

вимагати від ОРЕНДАРЯ відшкодування збитків, завданих достроковим

припиненням Даного Договору.

12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по

одному для кожної з сторін.

12.2. У випадках, непередбачених Даним Договором, сторони керу-

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: __________________________________________________

м. Донецьк, __.___.2008 р.

Фізична особа-підприємець __________________________ (надалі Орендар), що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця №__________________ від ____200__ р. з одного боку та ____________________, в особі _____________________________, що діє на підставі ________________ (надалі Суборендар) з іншого боку, (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона), уклали цей договір (надалі в тексті &ldquoДоговір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендар передає, а Суборендар приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення (надалі в тексті Об&rsquoєкт оренди) розташоване на ___________ поверсі в будівлі по ______________ у м. Донецьку загальною площею _______ (____________) квадратних метрів), за технічним паспортом, виданим _____200___р. інвентаризаційна справа №__________.

1.2. Об&rsquoєктом оренди Орендар користується на підставі договору оренди від ________200_р. за №____.

1.3. Якщо інше не вибігає з технічного паспорту.

2.1. Об&rsquoєкт суборенди передається під розміщення: _________________________________________

2.2. Місце розташування і Об&rsquoєкт суборенди перед укладенням Договору комісія компетентних представників Суборендаря оглянула.

3.1. Передання та повернення Об&rsquoєкта суборенди здійснюється.

&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip

3.5. Суборендар користується Об&rsquoєктом суборенди з урахуванням Закону України Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення №4004-ХІІ від 24.02.1994р. Використовуючи Об&rsquoєкт суборенди, Суборендар забезпечує додержання прав мешканців навколишніх з Об&rsquoєктом суборенди будинків.

4. СУБОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Розмір суборендної плати за один місяць суборендного користування всім Об&rsquoєктом суборенди складає: _________ (________________________) гривень ___ копійок без податку на додану вартість, при цьому:

4.1.1. Розмір суборендної плати у відповідності до п.1 ст.284 Господарського кодексу України за кожний місяць визначається шляхом її коригування на індекс інфляції за наступною формулою: &hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip..

5.1. До першого вересня кожного поточного року протягом строку орендного користування Орендар вправі направляти Суборендарю повідомлення з пропозицією про зміну орендної плати, яку Суборендар розглядає на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту його відправлення Орендарем, при цьому:

Автор документа

Договор

найма (поднайма) жилого помещения №_______

г.__________________ _____ ____________ 201__ г

Г-н (г-жа)______________________________________________________________________, именуемый (ая) в

дальнейшем наймодатель . с одной стороны и г-н (г-жа) ______________________________

Именуемый (ая) в дальнейшем наниматель с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Наймодатель передает в найм (поднайм), а наниматель принимает квартиру (комнату), в дальнейшем квартиру, расположенную

по адресу __________________________________________________________________________

с целью использования для проживания на срок с ______ ___________ 201__ г. по __________ ___________________ 201__ г. включительно.

1.2. Во исполнение п.1.1. настоящего Договора наймодатель гарантирует, что:

1.2.1. Указанная квартира принадлежит наймодателю на правах найма/собственности, что подтверждается следующими документами:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

1.2.2. Наймодатель подтверждает, что до заключения настоящего Договора указанная квартира никому не продана, не подарена, не

заложена, не обременена другими договорами найма на срок найма по настоящему Договору, в споре или под арестом не состоит, а

также не отягощена другими обязательствами по отношению к третьим лицам и к ней не существует претензий со стороны третьих

лиц.

1.2.3. Наймодатель сдает принадлежащую ему квартиру с согласия всех членов его семьи, прописанных в данной квартире, (а для

коммунальной квартиры и с согласия других нанимателей (сособственников) и членов их семей).

1.2.4. Наймодатель является единственным лицом, уполномоченным на сдачу в найм их квартиры.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Наймодатель имеет право:

2.1.1. По предварительному согласованию с нанимателем осматривать квартиру, контролируя ее надлежащее использование в период

действия Договора_______раз (а) в месяц.

2.2. Наймодатель обязуется:

2.2.1. Сдать квартиру в найм (поднайм) нанимателю на срок и на условиях настоящего Договора.

2.2.2. До истечения срока действия настоящего Договора не производить обмен, продажу, дарение, не сдавать под залог и в найм

(поднайм) квартиру другим физическим или юридическим лицам.

2.2.3. При подписании настоящего Договора предоставить документы, необходимые для заключения данного Договора.

2.2.4. Передать также в найм имущество, находящееся в квартире согласно описи \ без описи.

2.2.5. В случае аварий, произошедших не по вине нанимателя, принимать все необходимые меры к их устранению.

2.2.6. В случае несоответствия действительности любого из подпунктов п.1.2. настоящего Договора выплатить нанимателю штраф

в размере месячной платы за найм квартиры, а так же вернуть все полученные денежные средства.

2.2.7. Оплачивать соответствующую часть расходов по пользованию квартирой, согласно разделу 3 настоящего Договора.

2.2.8. В случае одностороннего расторжения Договора предупредить нанимателя за месяц и вернуть, в случае

получения, плату за непрожитое время, за исключением случая, предусмотренного п. 4.4.

2.3. Наниматель имеет право:

2.3.1. Пользоваться квартирой согласно настоящему Договору.

2.3.2. Заключения Договора найма по истечении срока его действия на новый срок.

2.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом наймодателя за один месяц.

Оплата, внесенная нанимателем в качестве предоплаты за этот месяц, возврату не подлежит.

2.4. Наниматель обязуется:

2.4.1. Своевременно вносить плату за найм квартиры и оплачивать соответствующую часть расходов по пользованию квартирой

согласно разделу 3 настоящего Договора.

2.4.2 .При подписании настоящего Договора предоставить документы, необходимые для заключения данного Договора.

2.4.3. Использовать квартиру только по прямому назначению согласно п. 1.1. настоящего Договора и в соответствии со ст. 7

Жилищного Кодекса РФ.

2.4.4 .В случае нарушения срока и суммы платежа, предусмотренных настоящим Договором по вине нанимателя, последний обязан

Освободить квартиру с соблюдением всех условий настоящего Договора не позднее семи дней, следующего за днем оплаты.

2.4.5 .Без письменного согласия наймодателя не сдавать квартиру и находящееся в ней имущество полностью или частично в поднайм.

2.4.6. Не производить переустройство, перепланировку квартиры без письменного согласия наймодателя.

2.4.7. По окончанию действия настоящего Договора освободить квартиру и передать имущество согласно описи\ без описи наймодателю

в исправном состоянии с учетом нормального износа или по иным условиям настоящего Договора.

2.4.8. В случае исчезновения или порчи за время найма (поднайма) квартиры, санитарно-технического оборудования, предметов,

указанных в описи, наниматель обязуется возместить их стоимость по рыночным ценам на момент возмещения убытков, не позднее

трех дней после окончания срока действия Договора.

2.4.9. В случае возникновения аварийной ситуации по вине нанимателя, последний обязуется возместить стоимость ремонта по рыночным ценам на момент возмещения убытков, не позднее трех дней после окончания срока действия настоящего Договора.

2.4.10. Обеспечить соблюдение правил пользования жилыми помещениями, содержание жилого дома и придомовой территории.

Проявлять бережное отношение к квартире, к санитарно-техническому и иному оборудованию, обеспечивая их сохранность.

2.4.11. Соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарии.

2.4.12. Безвозмездно передать наймодателю все произведенные неотделимые улучшения квартиры.

2.4.13. Наниматель подтверждает что, в указанной квартире будут проживать только: _________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Месячная плата за пользование и порядок оплаты определяется согласно достигнутой договоренности между нанимателем

и наймодателем в двухстороннем дополнительном конфиденциальном соглашении, являющемся приложением к настоящему

Договору.

3.2. Одностороннее изменение размера платы за квартиру в период действия настоящего Договора не допускается.

3.3. Оплата платежей за пользование квартирой распределяется между сторонами следующим образом:

3.3.1. Абонентскую плату за телефон оплачивает наймодатель\ наниматель

3.3.2. Междугородние и международные телефонные переговоры оплачивает наймодатель\ наниматель

3.3.3. Счета за электроэнергию оплачивает наймодатель\ наниматель

3.3.4. Остальные счета за пользование квартирой оплачивает наймодатель\ наниматель

3.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии

с действующим законодательством РФ.

4.2. Риск случайной порчи квартиры лежит на наймодателе

4.3. Стороны не несут ответственности за обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), которые повлекли за собой невозможность

исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4. Нарушение нанимателем правил эксплуатации жилищного фонда, наличие факта порчи имущества наймодателя и обоснованных

жалоб со стороны соседей, нарушение порядка оплаты найма квартиры является достаточным условием для немедленного расторжения

настоящего Договора с последующим правом взыскания с нанимателя причиненного материального ущерба в полном объеме.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

5.1. Все спорные вопросы решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия -в суде, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами.

6.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия Договора.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и к заключенным на его основании дополнительным соглашениям считаются

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя сторонами.

6.4. Настоящий Договор составлен на двух страницах, существует в двух подлинных экземплярах, хранящихся на весь период

действия настоящего Договора у наймодателя и нанимателя соответственно. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую

юридическую силу.

6.5. Наймодатель передает, а наниматель принимает квартиру по Акту приема-передачи жилого помещения. Акт приема-передачи

является неотьемлимой частью настоящего Договора.

6.6. Сдача в найм по настоящему Договору не влечет передачи прав собственности на квартиру.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

Сумма найма составляет ______________________________________________________________________________рублей

Залоговая сумма составляет ___________________________________________________________________________рублей,

(Залоговая сумма возвращается по окончанию срока договора, при условии соблюдения условий договора)

На момент подписания данного договора наймодатель получил______________________________________________________рублей

Дополнительные_условия:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.

паспорт серия ______________ № ________________________ выдан ________________________________

___________________________________________________зарегистрирован ____________________________

______________________________________________________________________________________________

контактный телефон _____________________________ телефон в квартиру _____________________________

8.2. Наниматель_________________________________________________________________________________

паспорт серия________________№__________________________выдан_________________________________

________________________________________________________зарегистрирован________________________

______________________________________________________________________________________________

Договор поднайма отдельной квартиры, предоставленной по договору социального найма

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Наниматель предоставляет Поднанимателю и членам его семьи во временное возмездное пользование для проживания отдельную квартиру, состоящую из ___ комнат общей площадью ______ кв. м, в том числе жилой _________ кв. м, по адресу: ____________________ (проспект, улица, переулок и пр.), дом N ______, корпус _____, квартира N ___.

1.2. Жилое помещение предоставляется в поднаем по настоящему договору с согласия всех членов семьи Нанимателя и с письменного согласия Наймодателя.

1.3. Поднаниматель ознакомлен с договором социального найма, заключенным между Нанимателем и Наймодателем (копия договора социального найма прилагается).

1.4. Поднаниматель не приобретает самостоятельное право пользования жилым помещением, указанным в п. 1.1 настоящего договора.

1.5. Совместно с Поднанимателем в жилое помещение вселяются граждане, за действия которых он отвечает по настоящему договору:

1.6. Наниматель, члены его семьи, граждане, проживающие совместно с ним, Поднаниматель, члены его семьи, граждане, проживающие совместно с ним, не страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.7. Срок поднайма жилого помещения устанавливается на _________ (год, лет) с "___"________ ____ г.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поднаниматель обязуется пользоваться жилым помещением в соответствии с настоящим договором, Жилищным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

2.2. Поднаниматель обязан:

2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению - для проживания.

2.2.2. Содержать помещение в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.

2.2.3. Не производить перепланировок и переоборудования.

2.2.4. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого помещения. Обеспечивать Наймодателю и организациям, осуществляющим ремонт и эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный доступ в жилое помещение для осмотра его технического состояния.

2.2.5. В установленные настоящим договором сроки вносить плату за пользование жилым помещением.

2.2.6. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории.

2.2.7. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничной клетки, запасного выхода, выполнять другие требования пожарной безопасности.

2.2.8. Устранять за свой счет повреждения жилого помещения, а также производить ремонт либо замену поврежденного санитарно-технического или иного оборудования, если указанные повреждения произошли по вине Поднанимателя либо других лиц, совместно с ним проживающих.

2.2.9. В случае аварии немедленно принимать все меры к ее устранению.

2.3. Поднаниматель имеет право сохранять жилое помещение за собой и совместно с ним проживающими лицами в случае своего (их) временного отсутствия.

2.4. Обязанности Нанимателя:

2.4.1. В течение ______ дней после подписания настоящего договора предоставить указанное в п. 1.1 жилое помещение Поднанимателю путем подписания акта приема-передачи (передаточного акта) и передачи ключей.

2.5. Наниматель вправе:

2.5.1. Своевременно получать плату за поднаем жилого помещения.

2.5.2. В порядке, установленном настоящим договором и законодательством РФ, выселить Поднанимателя и совместно с ним проживающих из жилого помещения.

2.5.3. Производить осмотры состояния жилого помещения, поставив в известность Поднанимателя о времени и дате такого осмотра.

2.5.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

3. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И СРОКИ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Плата за поднаем жилого помещения по договору составляет _____ (____________) руб. в месяц.

3.2. Оплата производится Поднанимателем ежемесячно до ___ числа месяца, подлежащего оплате, путем ____________ (выплаты указанной суммы в безналичной форме на расчетный счет (указать реквизиты) и (или) в наличной форме с соблюдением требований действующего законодательства. Передача наличных денежных средств подтверждается письменными расписками с указанием даты и суммы платежа, Ф.И.О. получивших и передавших их лиц).

3.3. Размер ежемесячных платежей установлен с учетом оплаты коммунальных услуг, отчислений на содержание и ремонт жилого дома.

3.4. Поднаниматель самостоятельно помимо платы, установленной п. 3.1 договора, оплачивает пользование телефоном, в том числе абонентскую плату, междугородние, международные переговоры, факс и иные услуги телефонной сети.

3.5. В случае временного отсутствия Поднанимателя или совместно с ним проживающих в жилом помещении плата за поднаем изменению не подлежит (либо уменьшается на __________ рублей).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При неуплате Поднанимателем платы за поднаем жилого помещения в установленный настоящим договором срок он обязан уплатить Нанимателю пени в размере ___% за каждый день просрочки платежа.

Уплата пеней не освобождает от исполнения обязательств и устранения нарушений.

4.2. При нарушении правил пользования жилым помещением и придомовой территорией в соответствии с действующим законодательством Поднаниматель обязан возместить Нанимателю возникшие у него убытки, в том числе штрафы, пени, материальный ущерб и моральный вред, в порядке, установленном законодательством РФ.

4.3. Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине Поднанимателя или совместно с ним проживающих лиц, производится за счет Поднанимателя либо Нанимателем, но с последующей компенсацией произведенных расходов Поднанимателем.

4.4. В случае неуплаты платежей, установленных п. 3.1 настоящего договора, за 2 или более месяцев подряд Поднаниматель по письменному требованию Нанимателя обязан освободить жилую площадь в установленный Нанимателем срок, что не освобождает его от исполнения обязательств оплаты поднайма за все время пользования жилым помещением и штрафных санкций за просрочку платежа.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стороны договора гарантируют, что условия, при которых законодательством РФ не допускается передача жилого помещения в поднаем, на момент заключения настоящего договора отсутствуют.

5.2. Расторжение договора допускается:

5.2.1. По соглашению сторон.

5.2.2. При невыполнении поднанимателем условий договора поднайма жилого помещения.

5.3. В случае если Поднаниматель или гражданин, за действия которого он отвечает, использует жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, Наниматель вправе предупредить Поднанимателя о необходимости устранить нарушения.

Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, Наниматель также вправе назначить Поднанимателю разумный срок для проведения ремонта жилого помещения.

В случае если Поднаниматель или гражданин, за действия которого он отвечает, после предупреждения Нанимателя продолжает нарушать права и законные интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, Наниматель в судебном порядке вправе расторгнуть договор поднайма жилого помещения и выселить Поднанимателя и вселенных совместно с ним граждан.

5.4. Договор поднайма прекращается по истечении срока договора социального найма жилого помещения, заключенного между Нанимателем и Наймодателем.

5.5. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5.6. Разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, разрешаются путем переговоров либо рассматриваются в судебном порядке.

5.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательствами Российской Федерации и _________.

5.8. Договор вступает в законную силу с момента его подписания.

5.9. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из которых один хранится у Нанимателя, один - у Поднанимателя, один передается Наймодателю. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

Приложение:

1. Копия договора социального найма.

Источники:
neagent.org.ua, ukrlex.com.ua, dogovor-urist.ru, www.docstandard.com

Следующие документы


 • 18 августа 2022 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Недавно добавленные материалы:

  Как заполнить документы на субсидию

  До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

  Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

  1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

  Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

  29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

  Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

  Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

  Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

  Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

  Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

  Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных