Главная » Трудовая дисциплина

Трудовой договор без официального трудоустройства образец


Как без официального оформления нанять работника

трудовой договор без официального трудоустройства образец

Специалисты Центра юридической помощи Защита разработали законную стратегию для того, чтобы без официального оформления работника, контролирующие органы не привлекли работодателя к ответственности.

Схема заключается в том, что при трудоустройстве на работу, с кондидатом заключается договор, приведенный ниже. Данный договор имеет юридическую силу трудового договора. Согласно трудовому законодательству Украины трудовые отношения невозможны без официального трудоустройства, однако согластно нормативно-правовым актам, регулирующим порядок оформления на работу, срок такого оформления должен быть не более 10 дней. Т.е. с момента заключения договора у работодателя есть по крайней мере 9 дней, когда человек может работать на законных основаниях, по договору (нижепреведенному).

Таким образом, если каждые 7 дней заключать новый договор, четовек может работать все время и работодателю не придется отчислять за него налоги и обязательные платежи. При любой проверке работодатель предъявляет свежий договор проверяющему и сообщает ему, что процес трудоустройства идет согласно законодательству Украины. Администрация Центра не возражает против копирования образца договора. Детальная информация по телефонам указанным на сайте.

Удачного бизнеса.

Затверджено

Наказ Міністерства праці та соціальної

політики України від 08.06.2001 N 260

Із змінами від 14.10.2010 № 320

Форма трудового договору між працівником

і фізичною особою, яка використовує найману працю

Місто_____________ __ ____________ 20_ р.

Прізвище ____________________________________________________ _____________________________

Ім'я __________________________ По батькові____________________ ____________________________.

Рік народження ______________________________________________ _____________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням

послуг)________________________________________ ___________________ ________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності) ______________________ __________________________________ _

Для фізичної особи - підприємця

Ідентифікаційний номер (за наявності) ______________________ __________________________________ _

Місце проживання ___________________________________________ ______________________________ _

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

______ _________________________ ____________________________________________________________

_______________________________ __________________________ __________________________________,

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище ___________________________________________________ ______________________________ _

Ім'я ________________________________________ По батькові __________________________ __________,

Дата народження ____________________________________________ ______________________________ _

Вид діяльності (професія) __________________________________ _________________________________ _

Останнє місце роботи ________________________________________ ________________________________

Місце проживання ___________________________________________ _______________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

_________________________________________________________________ _________________________ _

Ідентифікаційний номер (за наявності) ______________ ___________________________________ ________,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити)

безстроковим, що укладається на невизначений строк

на визначений термін, установлений за погодженням сторін

_________________________________________________________________ ____________________________

(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи _____________________________________________

(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов'язаний виконувати _____________________________________________________ __ __

(зазначаються докладні характеристики роботи продавця, водія, секретаря,

Виконувати __________________________________________________________________________________

садівника, няньки тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю

_________________________________________________________________ ___________________________ _

виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

__________________________________________________________________ ___________________________

дотримання правил з охорони праці строків її виконання)

3. Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі _______________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з _____________________ ________________________________________

__________________________________________________________________ _________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору. При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються _________________________________ ______________________________________ ___

(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання __________________________________________________________ _________________________________________

__________________________________________________________________ _________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

Фізична особа (або за нотаріальним _____________ Працівник _________________

дорученням уповноважена нею особа)

___ ________________ 200_ р. ___ _____________ 200_ р.

16. Трудовий договір зареєстрований від __ ________ 20 _ р. За N __________________________________________ _______________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

М.П. ______________ ____________________________________ ____________________________________ __

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами __ ______ 20__ р.

_________________________________________________________________ ________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа _______________________ Працівник ________________

(або за нотаріальним (крім випадків розірвання дорученням уповноважена трудового договору нею особа) за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених КЗпП, за відсутності працівника)

18. Трудовий договір від ___ ____________ 200_ р. за N ____

знято з реєстрації ___ ___________ 200_ р.

________________________________________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

М.П. ______________ _____________________________________ ___________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від

___ __________ 200_ р.

__________________________________________________________________ _____________________________

__________________________________________________________________ _____________________________ (підстави та копія рішення суду додаються)

__________________________________________________________________

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фізична особа (або за нотаріальним ______________ Працівник _________________

дорученням уповноважена нею особа).

Главная Ответы на вопросы читателей Официальное трудоустройство в России для ИГ. Отличие трудового договора от гражданско-правового

Как оформить гражданство несовершеннолетнему ребенкуМой муж - гражданин РФ, я скоро получу паспорт РФ. Как оформить гражданство нашему несовершеннолетнему ребенку. Вся новость

трудовой договор без официального трудоустройства образец

Подтверждение гражданства детейВправе ли образовательные учреждения требовать от родителей подтверждения наличия. Вся новость

Бесплатное рождение ребенка в РФЗдраствуйте, я из Казахстана мой муж - гражданин. Вся новость

Официальное трудоустройство в России для ИГ. Отличие трудового договора от гражданско-правового

Официальное трудоустройство в России для ИГ

трудовой договор без официального трудоустройства образец

Здравствуйте, меня интересует такой вопрос. Месяц назад я получила рвп. Нашла работу, но меня не хотят устраивать официально, так как я не гражданка России. Работа хорошая, другую искать не хочу. Что мне делать? Могу ли я просто сделать себе патент, чтобы платить ежемесячно по 1000 р. Могут ли меня лишить рвп, если за год я не устроюсь официально? Бостан Н. В.

санкт петербург В соответствии со ст. 13.3. Федерального закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерацииграждане Российской Федерации имеют право привлекать к трудовой деятельности по найму на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - трудовая деятельность у физических лиц), законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом. Таким образом, получение патента, для того чтобы прикрыть неофициальную трудовую деятельность в организации, является незаконными действиями. Дополнительно информируем, что в силу ст.7 Федерального закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение ста восьмидесяти суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание.

Отличие трудового договора от гражданско-правового

трудовой договор без официального трудоустройства образец

Добрый день! Пожалуйста, подскажите, чем отличается ТРК от гражданского правового договора. Что дает иностранцу гражданский правовой договор, нужно ли разрешение на работу при оформлении данного договора? На какое время/период дается гражданский правовой договор, можно ли по нему продлить регистрацию? При оформлении гражданского правового договора в будущем можно ли по нему получить справку о доходах? Тапсахалиди Ника

Краснодар Трудовому договору присущи определенные особенности, которые дают возможность его отличить от гражданско-правовых договоров.

Одно из отличий заключается в том, что основной обязанностью работника по трудовому договору является выполнение работы по обусловленной трудовой функции. Это означает, что работник должен выполнять любую работу, относящуюся к его трудовой функции (работу по определенной специальности, квалификации или должности). Для гражданско-правовых договоров характерно выполнение конкретной работы, цель которой— достижение результата, предусмотренного договором. Так, п. 1 ст. 702 ГК РФ предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. На результат труда сориентированы и другие гражданско-правовые договоры, применяемые в сфере труда. Специфика трудовых договоров заключается также в том, что выполнение работы по таким договорам осуществляется с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в данной организации. При гражданско-правовых договорах конкретная работа выполняется вне правил внутреннего трудового распорядка. Исполнитель работ не связан режимом рабочего времени и, как правило, самостоятельно определяет способы ее выполнения. Работа по трудовому договору может выполняться только лично. Она не может быть перепоручена другому лицу. Личностный характер выполнения работы по трудовому договору подчеркнут в ТК РФ, содержащем определение понятия трудового договора (ст. 56 ТК РФ). Выполнение работы только лично не является необходимым условием гражданско-правовых договоров. Различаются трудовые договоры и гражданско-правовые договоры и по признаку оплаты труда. По трудовому договору заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, данным трудовым договором. По гражданско-правовым договорам вознаграждение выплачивается по окончании работы, если достигнут результат, предусмотренный соглашением сторон.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность при наличии разрешения на работу. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: 1) постоянно или временно проживающих в Российской Федерации 2) являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию сограждан, проживающих за границей, и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Россию 3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций и предприятий, а также частными домашними работниками указанных лиц 4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Россию технического оборудования 5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации 6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул 7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных учреждениях, в которых они обучаются 8) приглашенных в Россию в качестве научных работников или преподавателей.

Дополнительно информируем, что сам по себе заключенный договор не является основанием для постановки на миграционный учет. Гражданско-правовой договор не предполагает обязанности заказчика выдавать справки о доходах. Рекомендуем вам обратиться на личную консультацию к юристу с имеющимся договором, для получения полной консультации, которая возможна при детальном рассмотрении обстоятельств.

Источник: http://civitas.ru

Как принять на работу БЕЗ официального трудоустройства, НЕ нарушая закон

При приеме на работу не все качества работника могут быть выявлены в полном объеме. При этом не хочется "засорять" ведомость. а иногда и трудовую книжку работника записями. Есть ли законная возможность принять человека на работу, допустим, по гражданско -правовому договору ( для выполения определенных задач в течение ЗАДАННОГО промежутка времени -не более 2х месяцев), НЕ оформляя его по ТК РФ? и второй вопрос - а если сам работник при приеме просит не делать записей в его трудовую книжку и оформить отношения только по гражданско -правовому договору ( см.выше), то как доказать наличие этой просьбы при возможности проверки, вызванной заявлением такого работника? спасибо.

Неофициальное трудоустройство

трудовой договор без официального трудоустройства образец

Сначала определимся с формой ваших отношений. Под трудовыми отношениями понимается правовая связь работника и работодателя, основанная на соглашении между ними о личном выполнении работником за плату трудовой функции, о подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка, при обеспечении работодателем условий труда, своевременной и в полном объеме оплате этого труда. Проще говоря, вы самостоятельно выполняете поручения, а вам за это платят деньги.

На практике выделяют два способа трудоустройства:

– Заключение трудового договора (письменный документ)

– Фактическое допущение к работе (устное соглашение).

Условно можно выделить еще гражданско-правовой договор. Его используют, когда уклоняются от выплат в специализированные фонды, не надо обеспечивать безопасные условия труда, предоставлять отпуск и т.д.

Если у вас заключен договор подряда, оказания услуг и т.д. но фактически он регулирует трудовые отношения, то вы можете обратится в суд для понуждения заключения трудового договора и выплате соответствующих компенсаций и отчислений.

Трудовой договор по действующему законодательству содержит:

Сведения о сторонах Условия (обязательные и факультативные).

Судебная практика исходит из того, что некоторые из обязательных условий все-таки должны быть согласованы:

Предмет договора – трудовая функция Место работы Условия об оплате Условия о дате начала работы.

Чаще на практике встречается фактический допуск с ведома работодателя. По законодательству дается три дня с момента начала работы для заключения трудового договора. Но сначала хотят посмотреть, как вы работаете, затем вам говорят, что договор заключат только после испытательного срока . позже возникают проблемы с оформлением документов, с налоговыми органами… в общем трудоустройство тянется до бесконечности. Чтобы защитить себя от этого, следует тактично намекнуть работодателю о необходимости заключения договора и возможном штрафе за неофициальное трудоустройство (размер штрафа на должностное лицо составляет от 1 до 5 тыс. руб. на юридическое лицо от 30 до 50 тыс. руб.). Если это не подействовало или ситуации дошла до критической точки, то придется обратиться в суд за защитой ваших прав.

Для это необходимо собрать доказательственный портфель. В него нужно включить все, что связывает вас с работой:

Документы, свидетельствующие о возникновении трудовых отношений (договор, приказ о принятии на работу, запись в трудовой книжке, подпись под локально-нормативными актами, такими как Правила трудового распорядка или должностная инструкция) Документы, подтверждающие выполнение трудовой функции (доверенность, приказ о назначении ответственным, исполнительные документы организации, где стоит ваша подпись) Свидетели (официально работающие у работодателя, третьи лица, с которыми вы сталкивались по трудовой деятельности, например деловые партнеры, контрагенты, клиенты) Документы, указывающие на наличие взаимоотношений по вопросам сопряженным с трудовой функции (направление на учебу, курсы, если работодатель производил оплату или давал на них направление, соглашение об уплате компенсации за использование личного транспорта в служебных целях).

Закон требует предоставления оригиналов документов, однако представление хотя бы копий договоров может положительно сказаться на разрешении дела. Что касается свидетелей, то данные лица должны непосредственно и неоднократно наблюдать вас при исполнении трудовой функции.

При положительном судебном решении взыскиваются заработная плата (не менее МРОТ), компенсация в размере 1/300 ставки рефинансирования за просрочку выплаты з/п, за неиспользованные отпуска, моральный вред и судебные расходы.

Уловки, которые могут помочь в решении проблем с работодателем:

    Читайте внимательно текст трудового договора, должностную инструкцию. Проверить «порядочность» работодателя можно через запрос в пенсионный фонд. В обращении нужно спросить уплачиваются ли на вас пенсионные взносы. Если вас нагружают лишней работой, можно пойти двумя путями: отказаться, сославшись на ТК РФ либо в доверительной беседе попросить надбавку за дополнительные обязанности. Будьте дружелюбными с людьми, вдруг они ваши будущие свидетели. Копируйте каждый документ, на котором есть ваше имя. Займет меньше минуты, но поможет доказать, что трудовых отношений действительно были. Налоговые органы обязаны проводить проверку работодателей на предмет официального трудоустройства.

г. ____________ "__" _______ _____ года

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие" в лице Генерального директора Иванова И. И. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и Гражданин РФ Петрова Петра Петровича (паспорт 00 00 000000, выдан __.__.____ года 42 _________________), именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Работодатель принимает на работу Работника на должность начальника юридического отдела.

1.2. ООО "Предприятие" является постоянным и основным местом работы Работника.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Должностные обязанности Работника:

(Указываются основные характеристики работы и требования к уровню их выполнения по объему работ, качеству обслуживания, уровню выполнения норм и нормированных заданий, соблюдению правил по охране труда, выполнению смежных работ в целях обеспечения взаимозаменяемости.

При совмещении профессий (работ), выполнении смежных операций дается перечень этих работ и их объемы и другие обязательства.)

2.2. Работник обязан:

2.2.1. выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым законодательством настоящим договором и утвержденными Работодателем должностными инструкциями

2.2.2. подчиняться внутреннему трудовому распорядку, соблюдать трудовую дисциплину

2.2.3. бережно относиться к имуществу Работодателя.

2.3. Работодатель обязан:

2.3.1. организовать труд Работника

2.3.2. создать условия для безопасного и эффективного труда

2.3.3. оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности

3. Режим рабочего времени

3.1. Для Работника устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

3.2. Продолжительность рабочего времени Работника по настоящему договору составляет 40 (сорок) часов в неделю.

3.3. Ежедневная продолжительность рабочего дня не может превышать 8 (восемь) часов.

4. Время отдыха

4.1. Работнику предоставляется ежедневный перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 (один) час. Перерыв предоставляется через четыре часа после начала работы.

4.2. Работник может использовать перерыв по своему усмотрению. На это время ему предоставляется право отлучаться с места выполнения работы.

4.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее сорока двух часов.

4.4. Выходными днями являются суббота и воскресенье.

4.5. Накануне праздничных дней продолжительность работы Работника сокращается на один час.

4.6. Работа Работника в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме - в двойном размере. Работа Работника в праздничный день оплачивается в двойном размере.

4.7. Работнику предоставляется ежегодный отпуск в летнее время продолжительностью 24 (двадцать четыре) рабочих дня с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

4.8. По мотивированному заявлению работника ему может быть предоставлен дополнительный отпуск в соответствии с нормами трудового законодательства РФ.

5. Заработная плата

5.1. Заработная плата Работника не может быть ниже 1 (одного) минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством РФ.

5.2. Оплата труда Работника производится на основании должностного оклада. Размер должностного оклада устанавливается администрацией Работодателя.

5.3. Заработная плата выплачивается дважды в месяц.

5.4. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за 1 (один) день до начала отпуска.

5.5. Выплата заработной платы Работнику производится в месте выполнения им работы, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

5.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником своих должностных обязанностей не по своей вине не влечет уменьшение установленного месячного оклада. Виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником своих должностных обязанностей влечет оплату труда в пониженном размере, установленном Работодателем.

5.7. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия работодателя, производится в день увольнения.

6. Срок договора

6.1. Договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7. Прочие условия

7.1. Работник принимается на работу без испытательного срока.

7.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

1) объявление благодарности

2) выдача премии

3) награждение ценным подарком

4) награждение почетной грамотой.

5) иные поощрения, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

7.3. Отношения между Работником и Работодателем, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются нормами трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, действующими на территории Российской Федерации.

7.4. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Работодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие"

________________________________________

Работник: Петров Петр Петрович

_________________________________________

Источники:
zaschita.com.ua, pozovsud.com.ua, pravoved.ru, womanonly.ru, kadroviku.ru

Следующие документы


20 апреля 2019 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения

Недавно добавленные материалы:

Как заполнить документы на субсидию

До 15 апреля и до 1 ноября этого года, предприятия, которые предоставляют услуги по газоснабжению, электроснабжению и

Какая помощь положена молодой семье на строительство дома?

1. Решение о предоставлении субсидии принимает уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.2. На основании решения о предоставлении уполномоченным органом исполнительной власти

Комментарий к Указу № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий

29 августа 2016 годаПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».Документом предусматривается внедрение

Конкурсный отбор по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям

Министерство экономического развития Республики Ингушетия объявляет прием документов с 19 по 30 октября 2015 года, для участия

Как получить жилищные субсидии на приобретение жилья военнослужащим

Новости по тематикеСогласно федеральному закону «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ в редакции от 14.12.2015, государство берет на себя дополнительную ответственность за

Как получить жилищную субсидию военнослужащему?

Проблема обеспечения жильем защитников родины всегда стояла остро. Раньше она решалась составлением квартирных очередей, выделением ведомственных